Hooggantoota Manneen Hojii adda addaaf kaadhimumman dhiyaatan Caffeen muudama

Above Single Post

የፊንፊኔ ቄሮዎች ማህበር

Hooggantoota Manneen Hojii adda addaaf kaadhimumman dhiyaatan Caffeen muudama isaanii erga raggaaseen booda kaadhimamtoonni sirna kakuu raawwataniiru.

1. Dr.Tolaa Bariisoo Gadaa: Walitti Qabaa Boordii OBN Oromiyaa
2. Dr. Habtaamuu Ittafaa Galataa : Hoogganaa Biiroo Bishaan Oromiyaa
3. Obbo. Dheengee Boruu Qoossii: Hogganaa Biiroo Daldalaa Oromiyaa
4. Obbo Girmaa Hayiluu Tolaa : Hogganaa Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa
5. Obbo Taarraqany Bulultaa Godaanaa : Hogganaa Ejansii Babal’ina Waldaalee Hojii Gamtaa Oromiyaa
6. Doktor Qana’aa Yaadataa Irranaa : Hogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa
7. Obbo Sadaat Nashaa Arabaa: Hogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii Oromiyaa
8. Obboo Seyifaddiin Mahaadii Abdulkariim: Hogganaa Waajjira Pirezidaantiifi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa
9. Injinar Dajanee Fiqaaduu H/Goorgis: Daarektara Olaanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa
10. Aadde Jamiilaa Sinbirruu Tusaa: Hoggantuu Biiroo Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa Oromiyaa
11. Obbo Zinaabuu Asraat Simaa: Daarikteetara Ol’aanaa OBN ta’anii muudamaniiru.

Below Single Post