Honest public servant, who once consider enemy of the state, speaks truth to his country Ethiopia.

Honest public servant, who once consider enemy of the state, speaks truth to his country Ethiopia. He says there is no one ethnic group that looted the country, it was a bunch of crooks from every corner of the country. It is time to reflect and look into our own community and speak truth when needed. Time to expose corruption and unite the country. Only if we were lucky enough to have more of him.

Yadesa Bojia


Waan rogeeyyiin Tigraay miira hamileen cabeen babarreessan keessaa kan qalbii na tuqe tokko kan armaan gadii kana.

“Hogganoonni badoon yeroo sadi gatii si kafalchiisu:
1. Aangoo qabachuuf gatii olaanaa si kafalchiisu.
2. Erga aangoo qabatanii boodas gatii dhiiga keetiin milkaahanii ka’anii deebisanii si miidhu, namaa gaditti si owwaalu, gatii qaalii si kafalchiisaa aangoo irra jiraatu
3. Kufaatii fokkataa hin hafneef gaafa kufanis suma hamilee buusu, sirratti jiganii lafee si cabsu, duuti isaanii illee suma deebisee miidha.”

Jara keenya! Nuti ammoo kana irraa waa barachaa deemna.

Yaya Beshir