Hojii Ashaagireen Itti Jiruuf Keessa Ture Basaastummaa

#Hojii_Ashaagireen_Itti_Jiruuf_Keessa_Ture

#Basaastummaa

~ Hojiin kun hojii inni waggaa digdamii torba ilmaan oromoo #Laggasaa_Waagii dabalatee wayyaaneef basaasee dabarsaa kenneedha kan ittiin wayyaanota birattis jaalatamaa tureefii cheekii ittiin muraafii turan kana kan amma isaan Aarsise akkamitti basaasaan kaleessa harka keennaan cabsaafii turre nu bulcha kan jedhuudha kan innis jaratti dubbachuu dadhabee badii jaraa utuu argu sodaatee cadhisuufis kaleessa harka isaanii irraa gadi jedhee fudhachas nyaachas akka ture bareechee waan of beekuuf

#OfTuulummaa

~ Of tulummaa #Abiyoot warra Soddaaf warra eessummanii irraa dhaalaan kan argate yoo ta’u bara wayyaanee mataa ofii gadi qabaa #Geetachaaw_Asaffaa waliin tika nageenyaa yeroo turetti ilmaan oromoo qeensa buqqisiisaa achi buutee dhabamsiisaa kan ture har’a carraa argateen Aangoo Argatee of tuulummaa Eessummanii gadi baasee ittiin bookkisutti jira

#Waardiyummaa

Namtichi kun Ajajui nama hin beekne Ajajamuu malee eeguu malee eegsisuu nama hin beekne nama bulchuuf dandeettii hin qabneef nama waa hoogganuu hin dandeenye silaa isaaf masara mootummaa hoogganuu irra waardiyaa masara mootummaa utuu ta’ee nama gahee hojii isaa beekee ba’atu ture

#Fakkeessummaa

Akkuma marti keessanuu argitan namtichi fakkeessaa malee waa uumee hin dandeenye namtichi fakkeessaa malee waan jedhe raawwaachuu hin dandeenye waggaa lama keessatti waan #Mallasaan waggaa digdama keessatti nu hin sobne nu sobe
#Abiyoot nama Adiin diima kedhee buleen gurraacha jedhee sobee fakkeessee bakka garaan isaa yaade ga’ee sana booda maalummaa isaa ibsatuudha
Kanaaf fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya
Hin ajjeefnu Ajjeessaara
Hin hiinu hidhaara
Hin kijibnu kijibaara
Hin saamnu Saamaara
Maaltu kana qofa Gaafa aangoon isaa #Lammaa_Magarsaatii gadi ture sana sabboonaa fakkaatee hayyuu fakkaatee #Lammaa sobee Aangoo Afaan isaa irraa butatee Amma #Lammaa afaan qabee dubbachuu dhoorkee itti taphachutti jira akka kubbaatti
Silaa utuu dafnee dammaquu baannee carraan ilmaan oromoo hunduu carraa #Lammaa_Magarsaan isa biraa argate argata ture garuu waan dafnee dammaqneef Amaaloota isaa gaararraa kana hunda itti barree yeroon jalaa hafne

#Burjaajjeessuu

Burjaajjessuu warruma kalee isa guddisee isa leenjifatee ummata burjaajessaa ture irraa fudhatr akkuma wayyaaneen kan horiin bittee kaan aangoon bittee saba tokko wal Afoo dhaabaa turte innis garii horii garii aangoon bitee akka sareetti leenjisee gadi baasee ummatatti iyyisiisaa oolcha
As keessatti warra garaa bira hin dabarre garaan biteera warra dubbii hin hubanne afaan dammaan burjaajesseera

#Qoqqooddaa

qoqqoodas warra Eessummanii dabalatee wayyaanee isa guddifte irraa yoo dhaalu oromoo lagaan gandaan tokko firoomsee tokko diinomsee tokko gootomsee kan immoo lugnoomsee tokko faarsee tokko aarsee akkuma sirnoota firoottan isaa oromoo ittin cabsan haaromsee ittiin cabsuu hojii isaa isa diinummaa san itti jira
Fakkeenyaaf
Ana waan dhalataa #Jimmaa ta’eef na jibban jechuudhaan oromoo wal afoo dhaabuu san ittis milkaayeera
.
Yoo wallaggaan deeme Na ajjeesan gaafa Sana Arsiif jimma wal ajjeesy jedhee kijiba lallabuun oromoo adda diiguu

Duurriyyee maallaqaan bitee ganda tokkoof dhalattaa ganda tokkootti duulchisuun oromoo wal irratti kakaasuu
.
Boorana deemee isin hangafa isin beektota jedhee godiinaalee kaawwan haamilee cabsuun wal dura dhaabuun bu’aa ofii keessatti tikfachuudha

Hubachiisa
Amala namticha kanaatiif fedhii isaa ammas daraan bartanii tokkummaa keessan isa bara wayyaanee sana utuu hin sharafin tikfachuun qabsoo keessanitti deebi’uun namticha fakkeessaa kana jalaa bahuun isa of irraa buusuun furmaata

Horaa Bulaa.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.