Hogganaan Gimbot 7 Dr. Biraanuu Naggaa haasaa har’a Finfinneetti godhe keessatti yeroon filmaataa akka achi siqu gaafateera. Maaliif?

Hogganaan Gimbot 7 Dr. Biraanuu Naggaa haasaa har’a Finfinneetti godhe keessatti yeroon filmaataa akka achi siqu gaafateera. Maaliif? Sababni kenname ”sirriitti wal maryannee biyyattii haaraatti jaaruuf waggaan lama qofti nun gahu” kan jedhudha. Haqni jiru garuu kanumaa?

Amma irra dhaabatanii sababa kun jedhameef isa dhugaa hubachuuf rakkisaa tahullee waan tokko tokko kaasuun tilmaamuun ni danda’ama. Akkuma beekamu Dr. Biraanuun erga karchallee seenee booda kitaaba barreesseen ”sabboonummaan Oromoo hangam akka fagaatee deeme arguu kootu na yaaddessinaanin qabsoo seenuu murteeffadhe” jechuu isaa ni yaadanna. Sabboonummaa kana dafnee rukutuu qabnaa dha ergaan isaa. Hojiidhaanis dhaabni isaa kan agarsiisaa yoona gahe kanuma. Kana malees gaafa Eertiraa turre sana hafuura dhaaba Gimbot7 fi ABO achi ture gidduu ture yoo yaadannu garaagarummaa salphaatti hin araaramne tahuu yaadanna. Humni gaafa san qabsaayota Oromoo waliin magaalaa tokko keessa jiraachaa walitti dhihaatee haasa’uunii mannaa mootummaa Eertiraa qabatee sabboonummaa Oromoo rukuchiisuuf shiraa ture har’a afaan biraa dubbata jedhamee irraa hin eegamu.

Namni kun filmaata achi dheeressuuf sababni kaa’e kun of duubaa ergaa biraa akka qabaatu tilmaamama. Haaromsa Oromoon arguu barbaadu waliin qooddachuuf akka fedhii hin qabne sochii alaabaadhaan wal qabatee dabballoonni isaanii Shaggar keessatti godhaa jiran irraa ifatti mul’ata. Filmaanni akka achi siqu maaliif barbaadan gaaffii jedhuuf deebiin natti mul’ate waan tokko qofa.

Akkuma beeynu jijjiirama amma dhufee jarayyuu biyyatti galche kana keessatti wareegama guddaa kan baase Qeerroo dha. Qabsoo Oromootu hiree ar’a itti abbaan arge shaa shaa jedhaa jiru kana fide. Injifannoon Wayyaanee irratti argame qabsoo Oromootiin akka dhufe hundaafuu ifaa dha. Ginbot 7 kana keessaa qooda sumunii takka hin qabani. Kanaafuu keessi isaanii yaaddoodhaan guutamaa dha. Akka amma jiru kanatti yeroo gabaabaa booda filmaanni kan geggeeffamu yoo tahe hafuurri sabboonummaa Oromoo qilleensa keessa waan jiruuf gaaddidduu nurratti buufata sodaa jedhu qabu. Hafuura sabboonummaa Oromoo kan miira injifannoo keessa jiru kana waliin dorgoomanii mohachuu akka hin dandeenye of beeku. Kanaafuu hafuura injifannoo Oromoo kana summii fi shira adda addaa itti biifanii qilleensa keessaa yoo danda’an dhabamsiisuu dadhaban ammoo huqqisuudhaan erga dadhabsiisanii booda filmaanni akka tahu barbaadu.

Kana dhugoomfachuuf tokkummaa Oromoo diiguu irratti karaa hedduu akka hojjechuuf jiran ammuma irraa tilmaamuu barbaachisa. Kaleessas ‘tokkoon keessan qabnee kaan keessaniin rukutuu dandeenya’ jechuun Biraanuun dubbachuu isaa warri beeynu quba qabna. Waahilli isaa Andargachoo Tsiggees dhimma Afaan Oromoo afaan Federaalaa gochuu jedhu irratti ”gonkumaa waan hin yaadamnedha. Isa nuti sossobuuf jennee dubbannu dhugaa se’ani” jechuun akka gaaffii Oromoof obsa hin qabne nutti himaa ture. Haala wal baqannaa fi wal gaarreffannaa dhaabota siyaasaa Oromoo gidduu jiru yoo laallus shira qoqqoodinsa diinaaf saailamaa fakkaata. Isa kana yeroo dheeraa keessatti jabeessanii irratti hojjetanii dhaabota qabsoo Oromoo daranuu walitti diinomsuudhaan tokkummaa sabichaa erga cabsanii booda filmaata seenuu barbaadu. Oromoon kana jabeessee beekkachuun shira diinaaf waan isa saaxilu irraa of eeguu qaba. Yaanni filmaanni achi siquu qaba jedhu kun shiraan kan guutame waan taheef filmaanni yeroo isaatti akka geggeeffamuu qabu ammuma irraa mootummicharratti dhiibbaan cimuu qaba. Abadan hin tahu!


Barruun dhimma G7 irratti katabe sun warra isinitti dheerateef – cuuncaan isaa qabxii dabalataa tokko wliin gabaabinatti kan armaan gadii kana.
==============
Jarri filannoon akka dheeratu maaf barbaadan?
– Ammatti comparative advantage hin qaban. Humna jaaramayaafi dammaqiinsa ummaataa nutti dhihaatu hin qabnu jedhanii yaadu. Kanafuu yoo yeroon dheerateef;
– sabboonummaan Oromoo ni laaffaya jedhanii waan abdataniif
– Humni Qeerroo ni laaffata jedhanii abdii qabu
– Dhageettiifi deeggarsi #TeamLemma qabu yeroo waliin laaffachaa akka deemu beeku
– Deeggartoota isaanii kakaasanii dhiibbaa uumuum heera mootummaa jijjiiruu fedhu. Kana ammoo duruu eegalanii jiru
– Dhaabota Oromoo yaadaan gargar qoqqoodanii laaffisuun dorgoomaa dadhabaa waliin fiiganii moohuu barbaadu

Via: Yaya Beshir


የባንዲራው ጉዳይ ጦፏል። በቀላሉ የሚከስምም ኣይመስልም። ምክንያቱም ኣሉ የሚባሉት የኣገሪቱ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የታጀቡት በባንዲራዎቹ ናቸውና። የባንዲራ ውድድሩን ማስቀረት የሚችሉትም የፖለቲካ መሪዎቹ ብቻ ናቸው። ላንዳንድ ኣክትቪስቶች የሚታየው የባንዲራው ውድድር መዘዝ በፖለቲካ መሪዎቹ ዘንድ ትርጉም ኣልሰጠም።

ወጣም ወረደ ኣንድ ሃቅ ማስገንዘብ ያሻል። ኣሁን የተያዘው የኣሮጌው ስርኣትና የኦሮሞ ነጻነት ትግል ባንዲራ ውድድር ይዘቱ ምን ይመሳላል? የባንዲራውን ፉክክር የሚቃወሙ ወገኖች ያልተገነዘቡት ኣንድ ሃቅ ኣለ። ኣረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ባንዲራና በኦሮሞ ነጻነት ባንዲራ ወይም የኦነግ ባንዲራ መካከል ያለው ልዩነት ግዙፍ ነው። ኣረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የቀደሞው ስርኣት መለያ ባንዲራ ነው። በዘልማድ የኦነግ የሚባለው የኦሮሞ ነጻነት ባንዲራ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ኣርማ ነው። ታድያ የኣንድ ህዝብ የትግል ኣርማ እና የቀድሞው ጨቋኝ ስርኣት መለያ ሰንደቅ ኣላማ እንዴት ሊፎካከር ይችላል? ሁላችንም እንደምንስማማው የቀደሞው ስርኣት በህዝቦች ትግል የተቀበረ ኣገዛዝ ነው። የተቀበረን ስርኣት መለያ ባንዲራ ከመቃብር ኣውጥቶ ማራገብ ማለት ኣሮጌውን ስርኣት እንመልስ ከማለት የተለየ ትርጉም የለውም። በኣሮጌው ስርኣት መቃብር ላይ የጸደቀው ህገ መንግስትም ባንዲራውን በህገ ወጥነት ፈርጆታል, ልክም ነው። ስለሆነም ያለውፈውን ኣገዛዝ መለያ ባንዲራ ማራገብ ጸረ ህገ መንግስትነት ነው። ህገ መንግስቱን የሚረግጡ እንቅስቃሴዎች ደግሞ መሰረት ሳይይዙ ሊገቱ ይገባል።

በሌላ በኩል ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ባንዲራ የትግል ኣርማ ነው ብለናል። ይህን ለውጥ ያመጡት ቄሮዎች ትግሉን የለኮሱትና ያቀጣጠሉት በመጨረሻም ድል የተቀዳጁት ብቸኛ ኣርማቸውን ይህን ባንዲራ በመያዝ ነው። ስለሆነም ባንዲራው የዚህ ዛሬ ኢንጆይ የምናደርገው ለውጥ ባለቤት በመሆኑ መከበር ይገባዋል። ከሞተ ስርኣት ኣርማ ጋር ለፉክክር መቅረብ ኣይጠበቅበትም። መንግስትም ይህን የትግሉና የድሉ ባለቤት የሆነውን የነጻነት ኣርማ ከሞተው ስርኣት ኣርማ ጋር ኣንድ ላይ መፈረጅ ኣይጠበቅበትም። ከመቃብር የወጣ የሞተ ስርኣት ባንዲራ ህገወጥ ሲሆን የነጻነት ትግል ኣርማው ደግሞ የድሉ ባለውለታ በመሆኑ ክብር ይገባዋል። ወደፊት ሰፊ ውይይት ተደርጎ ሁሉን የሚያስማማ የኣዲሲቷ ኢትዮጵያ ባንዲራ ኣስከሚቀረጽ ድረስ የባንዲራው ውይዥንብር ማንንም ሊያሳስት ኣይገባም።


Ethiopia: የአርበኞች ግንቦት ሰባት ዛሬ ከኢትዮጵያ ቦሌ ኤርፖርት የሰጡት መግለጫ!!

1 Comment

  1. I salute you for this highly informative article. Please make it more public by publishing it Affaan Oromoo an Amaaric an placing it where everyone can have access to it.

Comments are closed.