Hiriira Diddaa Roorroo : Guyyaa har’aa Hiriira Mormii guddaa Godina Horroo gudduruu Wallaggaa Magaalaa Shaambuutti gaggeeffanee jira!

#Shaambu
Hiriira Diddaa Roorroo: Guyyaa har’aa Hiriira Mormii guddaa Godina Horroo gudduruu Wallaggaa Magaalaa Shaambuutti gaggeeffanee jira!

“Dhaadannoo Hiriiricha keessa muraasa;
1, Command post ummata keenya Wallaggaa, Boorana, Gujii, keessatti Haadhaafi ilmoo bakka tokkotti gudeedaa, abbaafi ilma hidhaa, ajjeessa jirtu hatattamaan nurra haa kaatu,
2, Waraanni Raayyaa ittisa Biyyaa #Agaaziin jadhamu Wallaggaa gadi dhiisee nurra bahuu qaba,
3, OPDO hin bullu Abiy Ahmed Nafxanyaan nurratti baasee Finfinnee irratti Hiriira baasisaa jira, Masaraa Mootummaa keessatti Bineessa Nama nyaatu Milinik Abbaa isaatiif Siidaa nurratti ijaaree Office of the Prime Minister-Ethiopia /Abiy Ahmed Hatattamaan Aangoo gadi dhiisuu qaba,
4, Ajeechaan Walloo Hararghee Dirree Dhawaa keessatti Waraana Nafxanyaa nurratti raawwachaa jirtu hatattamaan nurra dhaabbachuu qabdi,
5, Xoophiyaa waliin jiraachuu hin barbaannu Keeyyanni 39 hatattamaan Hojii irra nu ooluu qaba,
6, Abiy diina keenya, Jaal Marroon goota keenya…Fi..kkf jadhanii Sagalee isaanii dhageesisaa jiru!

Hubadhaa:Kaadireefi Dabballoonni OPDO Ummata Sagalee isaa dhageesiffachuuf daandii irraatti ba’ee Hiriira Mormii bahe Deeggarsa Abiyyiif ba’an jattee Facebook dhibbissa jirti Shira Shira ummata keenya irratti OPDO hojjachaa jirtu kana #Maaloo #Sharegodhaa Fashaleessa? Sagalee ummata haa haga’amuu?
Sagalee ummata daldaluun haa dhaabbatuu? Sirni Gabroomfataa EPRDF/OPDO ni kufa! Oromiyaan ni Walaboomti! Injifannoon kan ummata Oromooti #Share

Faajjii Dhugaa


Mandeellaa fi Noobil Piraayizii!

Mandeellaan noobil piraayizii nageenyaa kan badhaafame sirna Appaartaayidii waan hin jifateef miti. Saba adii sibiilaa fi qabeenya dhuunfattee uummata gurraacha Afiriikaa kibbaa dararaa, gurguraa, hidhaa, ajjeesaa baate osoo seeratti hin dhiyeessiin , qabeenyaa , maallaqaafii lafa isaan dhaalanii jiran harkatti ambisee ANC qofa harka warra gurraachaatti waan hambiseefi. harr’a warri afriikaa kibbaa aangoo harka duwwaa waan dhaalanii fi rakkoo xiinsummuu fi rakkoo dinagdee gurraachi keessatti kufe furuu hin dandeenye. rakkoo kun dhaleefis akka biyyaatti nageenya mataa isaaniis ta’e nageenya lammiiwwan biyya biroo eeguu hin dandeenye. Bilisummaa hanquu! Dimookiraasii hanquu! badhaasa hanquu! Ammatti Oromoon haala walfakkaatu keessa jira .

Abiyyi Ahimad kan badhaasa kana argateef gaaffii Oromoo isa bu’uuraa dura waan dhaabbatee argameef malee nageenya waaraa waan buuseef miti. kun gowwoomsaa shira qabsoo Oromoo irratti warri awurooppaa hojjettuudha. saba gidduutti araara hin buufne. warra bosonaa wajjin araara hin buufne! warra seera cabsaa biyyaa saamaa , biyya goolaa bahe seeratti hin dhiyeessine! daandii ce’umsaa dhugaa lafa hin hin keenye. dhaabbattoota olaantummaa seeraa kabachiisan, mirga dhala namaa kabachiisan hin ijaarre. arr’ayyuu Oromoon ajjeefamaa, hidhamaa jira.

jijjiiramni kun Masaraa mootummoota durii fi ka ammaa moofaa gara haaraatti jijjiiree aaressee uummata daawwachiisaa jira . kun ammuu gaaffii warra mootii malee gaaffii walqixxuummaa fi dimmookiraasii ka uummattoota Itiyoophiyaa kan dursi kennamuuf hin turre! Oromoon sirna walqixxummaa fi dimookiraasii haaraa bilisummaa madaalu barbaada malee diraamaa kana miti. waantonni amma gara hin taanetti adeemaa jiru! biyyi kun diigamuun ishee hin oolu! akki isheen itti diigamtu garuu Oromoon to’atamuu qaba! waan hin oolletu as qaxxisaa jira! waantonni amma sirni kun gochaa jiru summii shukkaaraan aguugameedha! Oromoon tokkummaan ofeeggannoon dhaabbachuu qaba ! Badhaasni Abiyyi badhaasa Oromoo miti! Badhaasni Oromoo Bilisummaadha= bilisummaan walqixxummaafi dimookiraasiidha, misoomaa fi abbaa biyyummaati.

Lafa ofii, qabeenya ofii , hiree ofii irratti sagalee ofiin murteeffachuudha. Nageenya ofii eeggachuudha. daangaa ofii eeggachuudha ! seenaafi eenyummaa ofii eeggachuufi kunuunfachuudha. Duudhaa fi aadaa ofii eeggachuu fi kunuunfachuudha! Anga dhumaatiin uummata Oromoo Gujii ,Booranaa , Wallaggaa, Walloo, Karrayyuu fi Harar dhaabbatutti ! anga ilaalcha siyaasaa fi hidhaafi dararaan Oromoo irraa dhaabbatutti, anga uummatarraa beelaa fi buqqaatiin dhaabbatutti! Badhaasa mitii Abiyyii fi sirni inni tiksaa jiruyyuu seenaa ta’anii afu, darbu! kun dhugaa Waaqaa fi lafaati
Tolasaa Dabalaa


“አባ ገዳ ወይስ አባ ኮዳ?” asks one of the gutter press products with wider circulations in the city, in the name of “free press”. Ironically, they claim to work for the “unity of Ethiopia”.