Hidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba! (Ibsa KDHSLO – Ebla 23, 2021)

Hidhamtoota Mana Hidhaatii Baasuun Ajjeesuun Hatattamaan Dhaabbachu Qaba!
(Ibsa KDHSLO – Ebla 23, 2021)
 
Lammiileen Oromiyaa manneen hidhaa guutumma Goleelee Oromiyaa keessatti Murna Biltsiginnaa (PP) Dr. Abiyyi Ahimedin durfamuun jumlaan ukkanfamanii ugguraman kumaatamaan kan lakkawaman ta’uun ifaa dha. Murni Biltsiginnaa/Badhaadhinaa baanamu kan Waraana Biyyaa fi Qabeenyaa biyyaa dhuunfatee aangoo Polotikaa Afaan Qawweetiin dheereffachuuf abjuurra jiru, hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa mana murtiitti utuu hin dhiheessiin Buufataalee Poolisii, mooraa waraanaa, Manneen sirreesaa, Manneen Kuusaa fi Manneen barnootaa osoo hin hafin guutummaa goleelee Oromiyaa keesatti bakkoota heddutti gidirsaa jirachuun ni beekama. Dabalataanis warreen mana murtii dhiyaatanii akka gadi lakkifamani murteeffameefis humna afaan qawwee qabuun hidhamtoota dirqisiisuun bakka itti jijjiiruun tursiisaa jiraachuu argaa jirra.
 
Haata’u malee dhiheenya kana hidhamtoota manni murtii gadi lakkise butee achi buuteen isaanii dhabamuu fi ajjeefamanii gatamuun baratamaa dhufeera. Haalli kuni bakkoota muraasatti (keessumaa Onoota wallaggaa fi Gujii)tti haa eegalu malee amma godinoota Oromiyaa maratti raawwachaa jira.
Gochaan diinummaa fi garjabinni akkanaa kun koree keenya hedduu yaaddessee jira. Kanaaf gochi kun akka dhaabbatuu fi mirgi namoomaa hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa akka eegamuuf sagalee keenya xalayaa kanaan uumata Oromiyaa, qaamolee dhimma hidhamaa irratti hojjetanii fi mirga namoomaa beeksisuu feena.
Haaluma kanaan ummatni Oromiyaas ta’e qaamotni dhimmi isa ilaalu hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa gidduu kana mana hidhaatii baafamanii ajjefamani dhimmi isaanii akka qoratamu akka gaafatu waamicha keenya gadi jabeesinee dhiheessuu feena.
 
Kanumaan waliin, gochaa gar jabinaa Loltoonni Murna Biltsigunnaa hidhamtoota Siyaasaa toohatamanii toohannaa seeraa jala jiran yeroo darbaa mana hidhaa keessaa baasuun ajjeesanii Bosonatti gatan Koreen keenya Koreen Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa (KDHSLO) tarrisa maqaa isaanii hanga argatee akka armaan gadiitti kunoo dhiheesseera. Akka Kanaan tarrifni maqaa namootaa mana hidhaa keessaa baafamuun ajjeefamanii Bosonatti gatamanii Naannoo itti ajjeefaman waliin,
 
1. Balaay Xiiqii: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
2. Baanee Nagarii: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
3. Guutaa Carranaa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
4. Biraanuu Tolasaa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
5. Cimdeessaa Xaafaa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu
6. Obbo Alamaayyoo Nagaraa: Godina Horroo Guduruu wallaggaa, ona Amuruu ganda Ejeree
7. Adinaan Taajuu: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa, ganda Semoo Abukkaa
8. Kaamiil Jihaad: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa ganda Semoo Abukkaa
9. Tamkiin Ahimad: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa ganda Semoo Abukkaa
10. Naziif Maammadnuur: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa, ganda Semoo Abukkaa
11. Abaadir Taajuu: Godina Jimmaa, ona Limmuu Saqqaa, ganda Semoo Abukkaa
12. Abdulhamiid Abdallaa: Godina Arsii Lixaa, ona Dodolaa, ganda Buuraa Addeellee
13. Asaffaa Kushii: Godina Shawaa Bahaa, magaala Fiichee
14. Geetuu Jireenyaa: Gidina Kibba Lixa Shawaa, ona Ammayyaa
15. Fanjaa Wayyaa: Arsii Lixaa, ona Shaallaa magaalaa Ajjee
16. Gaalib Abbaa Sambii: Godina Jimmaa
17. Kitilaa Guddataa: Godina Horroo Guduruu, magaala Saqalaa
18. Biraanuu Gabayyoo: Godina Horroo Guduruu, magaala Saqalaa
19. Shiggee Baayyisaa: Godina Horroo Guduruu, magaala Saqalaa
20. Mohammed Alii Tolaa: Kaaba Oromiyaa Walloo
21. Kadir Abdellaa: Godina Harargee Bahaa, ona Qobboo
22. Mahaammad Daadhii: Godina Harargee Lixaa, ona Habroo
23. Mohammed Shamsadiin: Godian Buunnoo Bedelle
24. Araarsoo Gammachuu: Godina Lixa Wallaggaa, magaala Najjoo, ganda Jaboo Mikaa’ilii
25. Obbo Areerii fi Boonaa Areerii ganna 12 Abbaa fi ilma :Godina Gujii Ona Sabbaa Boruu.
Waan ta’eef, Lammiilee Oromiyaa toohatamanii toohannoo seeraa jala osoo jiranii, murtoo seeraa dhabuun dararamaa jiraachuu cinatti saa’atii darbaa manneen hidhaa keessaa baasuun ajjeesanii Bosonatti gatan, Koreen Deehggarsa Hidahmtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaa(KDHSLO) gadi jabeesse ballaaleffata; Hidhamtoota mana hidhaatii baasuun Ajjeesuun dhaabbachuu qaba!
Hidhamtoota Siyaasaa Lammiilee Oromiyaaf sagalee haa taanu!
Injifannoon Lammiilee Oromiyaaf!
Koree Deeggarsa Hidhamtoota Siyaasaa Lammilee
Oromiyaa (KDHSLO)
Ebila 23/2021
Finfinnee, Oromiyaa