Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Mana hidhaa Qaallittii jiran guyyaa 7ffaaf lagannaa nyaataa

Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Mana hidhaa Qaallittii jiran guyyaa 7ffaaf lagannaa nyaataa itti fufanii

jiraachuu isaaniin cinatti, bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiitiif bifa barreeffamaatiin iyyaannoo galfachuu isaanii Abukaatoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo Obbo Tuulii Baayisaa himan. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kunniin torban tokko dura diddaa lagannaa nyaata nyaachuu kan eegalan yoo ta’u, sababni diddaa kanaas gaaffilee gurguddaa sadii ta’usaa gabaasaa turree jirra.

Gaaffilee hidhamtoota siyaasaa kanneenii keessaa, dhimmi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ammallee furmaataa waan hin argataniif hidhamtoonni siyaasaa kunniin diddaa isaanii nyaata lagachuun ibsachuu itti fufaniiru. Nyaata malee guyyaa 7ffaa qaqqabuu isaaniitiin, miidhamni guddaan kan irra ga’e yoo ta’u, maatiifi namoota isaan gaafachuuf bakka sana dhaqan haala hidhamtootni kun keessa jiran ibsuuf, jecha ga’aa dhabuu OMN-tti himu. Obbo Jawaar Mohammad fi Obbo Baqqalaa Garbaa namoota jaarsummaafi nagaa gaafachuuf bakka sana dhaqan arguuf fedhii dhabanii dhumarra kabaha jaarsoliif tirtanii

uummatatti gad ba’anii yeroo dubbatan ijaan arguu kan himu miseensi maatii O bbo Jawaar Mohammad, qaamnisaanii huuqqachuu, illeen ijisaanii keessa bubu’uu akkasumas miira dadhabbii hamaa keessa jiraachuu isaanii miira gaddaatiin OMN-tti himeera. “Hundi isaanii nama haara fakkaatu. Jawarifi Baqqalaa, Haamzaafi Shamsaddiin baayyee laaffataniiru.

Namoonni bakka sana turelre hedduu gaddinee, gariin keenya akka nyaata nyaataniif kadhannus jarri kaayyoo ofiif hanga lubbuutti akka qabsa’an nutti himan.” kan jedhu namni kun, Maatiifi jaarsoleen kadhaaf achi deeman hedduun, ija keessa isaan ilaaluu dadhabanii bo’aa akka turan maddi OMN bakka sana ture himee jira Garee Abukaattota Hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa tokko kan ta’an Obbo Tuulii Baayisaa afgaaffii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniinis, “Yoo tasa kan gaggabnu ta’e yookaan dadhabnee kufnes Akiima dhuunfaa keenyaa yookiin ammoo mana yaalaa dhuunfaa yoo hin taane,

aakimni mootummaas ta’e manni yaalaa mootummaa akka nu yaaluuf hin yaalle’ jechuun akkan xalayyaa iyyannoo barreessee bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiif galchu natt himannaan, anis kana raawwadhee iyyata isaanii bulchiinsa mana hidhaa Qaallittiif kenneen ba’e.” jechuun dubbataniiru. Walumaa galatti haalli hidhamtoota siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessatti diddaa lagannaa nyaata nyaachuu geggeessaa jiran kanaa, kan nama yaaddessu ta’uufi sadarkaa baayyee hamaarra qaqqabaa jiraachuusaa OMN odeeffateera.

ጀዋር ያለእድሜዉ ሲያረጅና ሽበት በሽበት ሲሆን እነ ኢዜማና ቡርቴ ፍራሽን ሞቅ ሞቅ ሲያረጉ ነበር።እሱ በመጣዉ ለዉጥ ስለህግ ስታወራ ትንሽ አትሸማቀቅም?


የ20 ደቂቃው ቀውጢ በቤተ-መንግስት፤ ጥር 26| ETHIO FORUM Share Like

 


Ampuulii kana barataa xiqqaa tahee otoon jiruun itti gargaaramuu jalqabe. Har’as na walumaan jirti. Waa’ee ishee yeroon yaadu waan hedduutu gara sammuu kootti dhufa.
 
1. Of dandahuu: Ampuuliin guyyaa tokko of dandeessee iftee hin beektu. Yeroo hundaa fowaa wayiitti gad rarraati. Kan iftus yoo iddoo biraatii humni ishee ibsu gara ishee dhufe qofa.
 
2. Wal gahinsa.: Ampuuliin yeroo hunda magaaluma keessattidha #fokkorti malee isheenis baadiyaa hin beektu warri baadiyaas ishee hin beekan. Aangoo fi beekamtiin ishee iddoodhaan daangeffamaadha jechuudha.
 
3. Umurii: Killeetti aanee wanti Balaa salphaarraa hin hafne kan akka Ampuulii hin jiru. Waanumti xiqqoon yoo itti bu’e gubbaatii hanga gadiitti Hunkutoofti
 
4. Ofittummaa: Wantoonni ifa kennan kan akka gagaa, Shaamaa fi Kibiritii ofii gubatanii baqanii warra kaaniif ifa kennu. Ampuuliin garuu akkuma harreen ani duunaan margi hin biqiliin jette sana ofii gubannaan daqiiqaa tokkoof illee ifa hin kennitu.
 
5. Tuffii: Wanti akka ampuulii waan hundumaa gararraa taa’uu barbaadu hin jiru. Yeroo hundumaa gubbaa teessee gad nama ilaaluu jaallatti. Waan yeroo hunda na argaa anuma qofaatu madda ifaati jettu wayii fakkaata.
 
6. Haftee: Ampuuliin haftee hin qabdu cabnaanis tahe gubannaan tajaajila biraaf waan hin oolleef gatuu qofa isayyuu iddoo namni hin geenyetti keessumaa iddoo daa’imni hin arginetti gatu. Kana jechuun egeree biyya tokkoo ijoolleen yoo bira deemte waan miidhamtuufi. Diina ijoollee waan taateefidha
Oromo Diaspora Media


#ABN, #JUNTAA, #SHANEE, #EGYPT, #Any_body_else isiniif mullataa miii???????


የኢትዮጵያ ጠላት ማነው ? ሕውሐት ወይንስ ኢሳይያስ አፍወርቂ ? ገብሩ አስራት፣ነጋሶ ጊዳዳ ፣ሌንጮ ለታ ፣ዴቪድ ሺን . . . ይመሰክራሉ !
የኢትዮጵያ ጠላት ማነው ? ሕውሐት ወይንስ ኢሳይያስ አፍወርቂ ? … 

See More