Hidhaan guyyaa har’aa hoggantoota ABO irratti raawwatame, yaaliin ajjeechaas kan itti aggaamame ta’uu saaxilame.

Hidhaan guyyaa har’aa hoggantoota ABO irratti raawwatame, yaaliin ajjeechaas kan itti aggaamame ta’uu saaxilame.

Ragaan suuraan deeggarame amma na gahe akka ibsutti, hidhattoonni mootummaa Abiy mana marsanii turan karaa foddaa ciisichaa Jaal Abdii Raggaasaa irratti qiyyafatanii qawwee dhukaanii jiran.

Rasaasti dhukaasames, foddaa caccabsee, siree jaal Abdii irra bu’ee akka jiru suuraan kun saaxileera.

Dhukaasa kanaan Jaal Abdiin haa miidhamuu, haa dhiisuu ammaaf bira hin gahamne.

Humnooti mootummaa gara 40 ta’an kaleessa halkan walakkaa irraa kaasanii manicha marsanii akka bulam beekameera.

Akka kanaan ganama barii jala balbala cabsuun hoggantoota ABO lama lamaan walitti hdihanii lafarra ciibsanii salphisaa fi itti roorrisaa akka turan ragaan arganne kun addeesseera.

Poolisoonni irra caalaan Afaana Amaaraa dubbatan kunneen, otuu sakattaa hin eegaliin dura, hojjttoota mana keessa jiran roga tokkotti dhiibuun hidhan; achiin booda, waan mana keessa jiru bakka ragaan ijaa hin jirretti, akak fedhanitti diiganii sakatta’aa turan.

Suuraan nu gahe akka ibsutti, meeshaan hoggantoota ABO mana keessatti bakka halletti fafaca’ee jira.

Humnooti mootummaa Abiy kun, kana malee, meeshaalee akka kompitaraa, moobayilaa fi qabeenya dhuunfaa hedduu otuu hin galmeessiin seeraan ala saamanii akka fuudhan beekameera.

Oromia News Network – ONN