Hidhaamtooni mana sirreessaa Asallaa Gara Maatii isaanii imalaa jiru karaa Gaarii..

Hidhaamtooni mana sirreessaa Asallaa Gara Maatii isaanii imalaa jiru karaa Gaarii..

”Irra hin deebi’amuu” irraa gara ”Dukkanaan duuba ifa”tti.
Doorsifama irraa gara abdiitti.

Kunis bu’aa qabsoo ummataati.

 

Dur dur yeroo dhageennuu, WARRA MIIDHAMETU ni buqqa’a jedhee dubbata.
Hardha garuu warra MIDHANTUU akkas jedhee dubbata.
Dubbichii OPDOFI ANDM. yookin BULCHIINSA AMHARAA sodaachisuuf uummata fincila irra jiran kana tooftaa ittiin akka isaan dhaamsan fayyadamuuf jedhaniidha.
Otuu ta’ees ishoo haa deeman jennaan

Si haa fayyisu yaa OPDO
– –
Bifumti keeyyuu ni hima
Dhibee qabda – dhibee cimaa!
Takka cittoo – takka qufaa
Dhaabbii hin qabdu si hurgufa.
Amalli kee akka burree
Takka hantuuta – takka adurree.
Soba keetiin suuqa loota
Bara beelaa quufa goota!
Nutti himta aantumaa saba kee
Kan jiru kaabinee addaggee
– –
Gosa arrabaa sagal qabda
Gaafa Lammadhaabde ni gaggabda.
Qeerronis woyyanenis si waammata
Si wallaalle Jala fi mataa
Kan du’arraa nama hambisu
Rabbi guddaan si haa fayyisu!