#Herreega_Yakkaa: Biyya Ethiopia Keessatti Qaamoleen Herreega Yakkaa ofirraa qabdan , hanga herreega Yakkaa of irraa hin buufneetti Oromoo waliin jiraachuu hin dandeessaan.

#Herreega_Yakkaa: Biyya Ethiopia Keessatti Qaamoleen Herreega Yakkaa ofirraa qabdan , hanga herreega Yakkaa of irraa hin buufneetti Oromoo waliin jiraachuu hin dandeessaan. Qamooleen kunis:
 
1ffaa Minilik hanga Mangistuu H/Marayamitti
Keessattuu warri leelliftootni Sirna Nafxanyaa hundiifi Miniliik Goota keenya jettani ittin dhaadattan herreega yakkaa minilik Uummata Oromoo irratti rawwaateeef itti gaafatamummaa fudhachuun gumaa baasuufi yakka rawwaatameef seeraan itti gaafatamuun dirqama keessaan ta’a. Yaakka Suukkaneessaa miniliki bineensichi Oromoo irratti raawwaateef qaamooleen har’a minilikiin dhaadattuu fi sirnoota Miniliikii hanga dargiitti turan faarsiitu yaakka bineensummaa jarrii rawwaataniif gaafatamuu qabdu.
 
2ffaa qaamooleen bara 1991 hanga 2021tti jirtan EPRDF/TPLF/OPDO hanga PPtti jirtan Ajjeechaa Gara jabinaan guutameen Oromoo kumoota kurnootan lakkaa’amu irratti rawwaattanittu , har’as rawwachaa jirtu, Qe’eerraa buqqistaniittuu, biyyaarraa baqachiiftaniittuu, ukkamsitanii achii buutee dhabamsiiftaniittu, hiitanii hidhaa keessatti yakka zaliilii ilma namaaf hin mallee irratti rawwaattanittuu qe’ee Oromootti gaddaafi boohicha galchitan, dachee Oromiyaa dhiiga Oromoon dhiqaa jirtu. Kanaafuu yakka ulfaataa ilmoo namaaf hin mallee kanaaf gaafatama seeraa fudhachuun hanga herreega Yakkaa of irraa hin buufnetti matumaa Oromoo waliin itti fuftanii hin jiraattan. Karaa fedheenuu aangoorraa tura, aangoorraas bu’aa herreega Yakkaa kanaaf itti gaafatamoo ta’uu Keessaniin isin yaafachiisa. Haadhuftuu guyyaan!!.