Hedduu Nama Gadisiisa: Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture.

Hedduu Nama Gadisiisa: Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture.

Bayyee nama gadisiisa Oromoon tan walirrati ojjetu, kuni gocha dinummati.

Hedduu Nama Gadisiisa : Guyyaa har’a Kanadaa irra yeroo heddu yaalee bilbili Wellistuu Muluu Baqala argedheen ture.

Yeroon haala amaantana keesa jirtu gafaadhulee heddu takka imimaan ishee lolasaa natti qaaqte.shirri iseratti dalagames oromuma ofi nama jibisiisa.mulunis akasiti natti qaaqte. “…….. weelisa bekama Oromoo toko consarti aka dalaguuf Australia tti haala naa mijeseture. anis tole je’ee process egale, ji’a ja’a booda na milkaa’ee Australia gale. yeroo achi ga’u waanan hin yaane ta’e Visa naaf Rukutame ka torbee lama qofa. akasumas ummanis kan sin fide warra, SHANEE tti je’anii namuu Konsartticha irratti hin argamne. Ani Weelistu ummata Oromooti malee kan dhaaba siyaasa kamii miti. Anaan Ummata Oromootu Na yaame se’e malee garee fi Gooxii hin Seene. Akasumas ani Baqatumaaf biyaa hin baane dalageen debi’a jedheen male.oso hin jalatiin baqattuu ta’ee harka akkan kennadhuu fi essuma deddemee akkan hin hojjene hidhaa wayaanee caala na hidhan.kanaaf hedduu natti dhaga’ame. biyya kiyya,fi saba kiyya, akasuma mucaa kiyya yaadee yeroo hunda waanan boo’uuf lafti naan naa nana’e kufa. Fayya koo miti.. osoon deemee akuma artisiti Oromoo toko dalaguu danda’u cabaan ta’e… “jette heddu boosuu bilbilaan hasa’a dadhabde.kanuma.waan heduu nama gadisiisu, mulun bara master Pilaanii Finfinnee ada durumaan qabsoo Waraqasan qerroo waliin mormaa turte. Sirbota aadaa oromoo sadarkaa adda durumaa ummata Oromoo biratti beekmiti. Gatiin ishee akkas ta’uu hin qabu. gama keenyaan gargagarsa godhumuuf qabu gochaa jira.
Dr. Abdulaziz Teha Canada Toronto.
Siikkoo Fi Mandoo

Muluu Baqqalaa “Kottumee” **New Oromo Music** Video (2015)

2 Comments

  1. Namichi Waa’ee Artist Mulu baqalaa barreesse kuni face book fi asi illeeirratti nama akkami?Mulu fi inni hiriyaa miti.Yeroo qoranne namni kuni talfuufa tahuu hubannee irra,ofii ili naa harkafitu.Waan dubbatuu fi barreessuus dhara kan ololaan guutameedha.
    Maqaa Aristii kabajamoo kana qabatee erga biraa dabarsuu yaalauura ykns fakkoo yeroo sirba waa’ee barattoota mudatee sana asi irra kaa’ee akka amma tana rakkoo artistii kana mudateeruu fakkeessee nama walliin rukutuu yaala.
    Kana male.artist Mulu,nama kabajaa guguddaa qabu,kashlabbee fi talfuufaaf hiriyaa miti.
    Namn kuni maqaa artis qabatee oli gadi fiiguu irraa akka of qusatu ergaa dabarsinaaf.

Comments are closed.