Hayyuun Oromoo Obboo Dajanee Xaafaa Embassy Ameerikaa Finfinneetti Argamurraa VISA dhorkatamuun

Hayyuun Oromoo Obboo Dajanee Xaafaa Embassy Ameerikaa Finfinneetti Argamurraa VISA dhorkatamuun imala Gara Amerikaatti Afeeraman Ugguraman. 

Hayyuun Oromoo Obboo Dajanee Xaafaa I/A Barreessaa olaanaa Kongireensii Federaalawaa Oromoo ( KFO/OFC) kan ta’an Affeerra biyya Ameerikaatti Carraa dhaabbata ‘Solidarity Movement for a New Ethiopia’ jedhumu irraa wayillaan isaanii waliin argataniin haala rakkoo Siyaasa biyyatti, qabinsa mirga dhala namaafi Mirgoota dimookiraasii Ilaalchisuun ibsa baldhaa hawaasa Addunyaafi Diaspora Oromoofi sabaaf sablammoota biyyaati hundaaf akka kennaniif dawwaannaaf gara Ameerikaatti affeeramanii ture; Embassy Ameerikaa Finfinneetti argamuun VISA dhorkatamaniiru. Hayyuun Oromoofi qabsaa’aan gootni Oromoo bara umrii mootummaa wayyaanee sirna EPRDF guutuu mirga bilisummaa Uummata Oromoof falmaa turan ragaa dookumentii guutuufi qophiidhaan carraa kanatti fayyadamuuf utuu eegaa jiranii sababaa tokko malee akka VISA dhorkataman mirkanaa’eera. 

Achumaan Biyya Ameerikaatti hafa akka hin jedhamneef hayyuun Oromoo kun bara umrii isaanii keessatti nama wayyaaneefi hiraarsa sirna mootummaa wayyaanee EPRDF/OPDO hin sodaannee ta’uu bara sirna abbaa irree kana keessatti sababaa Oromummaa isaaniif mirga uummata Oromoof falmuuf yeroo 13 ol hidhamuun mirgaafi bilisummaa uummata Oromoof falmuu irraa eessa iyyuu akka hin dhaqneefi duubatti kan hin jenne ta’uu seenaan isaani ni ibsa!!.

Mootummaan Amerikaa aangootti dhufaatii wayyaanee waliinis wal qabatee qaama uummataaf qabsaa’ee mirgoota namummaa, bilisummaafi bulchiinsa dimookiraasiifi olaantummaa uummataafi seeraa kabachiisuuf qabsaa’u moggaatti dhiibuun Wayyaanee TPLF aangootti fiduu keessatti qooda guddaa akkuma qaban har’as Embassy’n Ameerikaa Finfinneetti argamuu harkaa Mirgaa Wayyaanee ta’uun hayyuu Oromoo bara dheeraa uummata Oromoof qabsa’aa ture kanarratti shira akkasii dalaguun dhugaa uummata Oromoofi qabsaa’ota Oromoo awwaaluuf shira diinummaa dalagamaa jiru kan argisiisudha. 

Shira diinummaan guutame ta’uu isaa wanti ibsuu keessa tokko immoo Wayillaan isaanii Obboo Baqalaa Garbaa Itti Aanaa KFO fi Obboo Iskeender Naggaaf haaluma walfakkaatuun carraan Affeerran kun ergameef isaaniif VISA’n kennameefi jira; garaagarummaa gidduu isaaniitti uumuuf jettee harki mirgaa Wayyaanee Embassy’n Ameerikaa Finfinneetti argamtuu hayyuu Oromoo Obboo Dajanee Xaafaa VISA dhorkachuun ishee shira diinaa ta’uufi shirri uumame kun kan isaan dheekkamsiiseefi Qabsoo bilisummaa Oromoof falmuu irraa goota keenya Obboo Dajanee Xaafaa duuba kan hin deebifne ta’uu gabaasni Qeerroo dhimma kana jala bu’anii hordofuun dhiyeessaan mirkaneesse jira.
Gabaasa Qeerroo Bilisummaa Finfinnee irraa!!