Hayyuun akkatti dubbata fakkeessitoota kaneen nurraa dhisii

Hayyuun akkatti dubbata fakkeessitoota kaneen nurraa dhisii

Kaleysa gabrootan rabbi ilmaan haadhaf abban tokko 5 maati tokko kessa ajjeftani uffani kun gaafi rabbii jalaa nubaasa jettani yaadu ?Dubbii rabbii keysa tahatu jira malee fakaadhan hin jirtu fakkaachun malaan nyaatumadha tahun garu haqa dhugadha kun ammas uffani araba adaa isaani ibsa malee mu’iminuma nama hin ibsu ykn islaaamuma hin ibsu uffata akkana uffachun fakkatani nama cunqursuudha dubbiin uffatamiti dubbii enyumaati male wanti rabbiin isiniin jecha jiru haqa oromoof kenine akka oromoon itti fayyadamu qabenya umaama isaa hunda deebisa oromoo hin ajjesina hin cunqursina isiniin jecha jira malee uffata araba uffadhati gowomsa cunqursa isiniin hin janne kana uffadhaati ummata gabroomsa isiinini hin janne yoo barbaade kan kana caalu uffadha wayyaan araba bifa heduun jira

Kadir MArtu