Hayyuu Seeraafi Hoogganaa Olaanaa KFO kan ta’an obboo Dajanee Xaafaa Rakkoo Oromoo fi Oromiyaa kallattii Sadiin Ibsan:

Hayyuu Seeraafi Hoogganaa Olaanaa KFO kan ta’an Obboo Dajanee Xaafaa Rakkoo Oromoo fi Oromiyaa kallattii Sadiin Ibsan:


1- Siyaasaan:- 
-Uummanni oromoo tokko ta’ee qabsoo mudduun jijjiirama fidullee qaruuxeewwan gurgurtaa gabaa siyaasaa keessa galuun
• Kaan lafaan
• Kaan aangoon
• Kaan maqaan
Kaan maallaqaan bu’aa arganneerra jechuun qabsoo OPDO(ODP)itti gurguratanillee ODPn garuu oromoo fi Oromiyaa bulchuun hafee ganda tokko bulchuu waan dandeesse miti.
-Dhaabbileen siyaasaa oromoo koottaa wal taanee dantaa oromoo fi oromiyaa kabachiifnaa yoo jedhaniin ODPn waa’ee biyya diiguu malee waa’ee biyya ijaaruu abjuu waan hin qabneef gara biyya ijaaruu irra gara biyya diiguutti fiigdi, fiigaa jirtis.
2- Diinagdeen :- 
Lafa oromoo fi oromiyaa kabachiisuuf uummanni oromoo tokko ta’ee kan irratti dhumaniin waa’ee Finfinnee fi daangaan oromiyaa furmaata argachuun hafee saamichi lafaa kallattii hundaanuu caalmaatti itti fufee jira. Hojii dhabdummaan daraaree kokkee ODP hudhuun kurruufsisaa jira. Qaala’inni jireenyaas teessoo jalaa raasaa jira.
3-Hawaasummaan :- 
ODPn uummata Oromoo gandaan, godinaan, amantaa fi garee siyaasaan diina walgochisiisuuf jecha baajeta mootummaa itti baasuun akka wal nyaatan gochuu malee mirga afaan oromoo fi mirgoota amantawwaan oromoo kabachiisuu hin dandeenye.

Yaada furmaataa :-
Uummanni oromoo gandaan, godinaan, amantaa fi sadarkaan walqoqqoodaa gabaa siyaasaa oo’isuu dhiifnee isa dhumaatiif harka wal qabannee gara qabsootti deebi’uun oromiyaa ilaalcha oromoo(siyaasa,diinagdee,fi hawaasummaa)tiin ijaaruun waca tittiisaa fi girrisaa waan hallee ofirraa callisiisuu qabna jedha.