Hattuun hattee hattuu hattes hattuun hatte!- Ittiiqaa Tafarii

Hattuun hattee hattuu hattes hattuun hatte!-Ittiiqaa Tafarii

Namoota lamatu wal ta’ee Sangaa nama jalaa hatuuf walii galan. Tokko halkan seenee sangaa hiikee baasuu fi inni tokko immoo gabaa geessee gurguree maallaqa qixa hirachuuf walii galan.
Akkuma walii galtee isaaniitti tokko halkan seenee baasee namichi lammaffaan sangicha gurguruuf gabaa geesse. Yeroo magaalaa gahu karaa dheeraa waan deemeef dheebuun itti cimnaan waa dhuguuf balbala mana dhugaatii fuulduratti sangicha hidhee mana dhugaatii seene. Lama unatee yeroo bahu Sangaan hin jiru. Hattuu biraatu hiikkatee deeme. Asiif achi fiigee barbaadaa oolee dhabnaan galgala gale. Inni Sangaa hatee dhaqii gurguri jedhee itti kenne maallaqa qooddachuuf qe’eetti eegee “Sangaa meeqatti gurgurte jaale?” jedheen. namichis “yaa namana sangaan gatuma ittiin dhufeen deeme” jedheen. Hannaan fuunee nu jalaa hatame jechuu isaati. Hattuun hattee hattuu hattes hattuun hatte!
Inni hattee fuute hatamee bahuun hin oolu.
Ni oola ni bula malee haqni abbaadhaf ni gala.
Horaa bulaa!

1 thought on “Hattuun hattee hattuu hattes hattuun hatte!- Ittiiqaa Tafarii

Comments are closed.