#Haroo hunxee adaabbaa. Warra ifaa hin qabne.

#Haroo_hunxee adaabbaa. Warra ifaa hin qabne. Warra bara baraan lafa ofii irratti sababa humna ibsaa elektirika waakkanaatiif jecha qabeenyaaf lubbuu ofii dhabuun beenyaafii kaffaltii tokkoon maleetti boohichaan jiraatu.
Kuni hundi waan gabrummaan qabduudha. Abshiir ni bariiti.