Harmeen kun Gudaritti laaqana manasaaniitti nu nyaachisan.waan nama dhibu Faajjii Lapheesaaniirraa argitan kana guyyaa kaleessaan boolla keessaa

Harmeen kun Gudaritti laaqana manasaaniitti nu nyaachisan.waan nama dhibu Faajjii Lapheesaaniirraa argitan kana guyyaa kaleessaan boolla keessaa waggaa meeqaan booda baase jedhan.gammachuu keessa bahuun booyichaan guutaman.nullee waliin boonye.

Waan ofii eenyuyyuu ni jaallata jechuudhaam dhiiroo!

Musa Adem

Guyyaan Fulbaana 5/September 15 seenaa qabeesadha, guyyaa kana Oromoon kaabaaf kibbaa bahaaf lixaa hoganoota ABO fi WBO simachuudhaaf gara Finfinneetti imaltanis ta’e finfinnee kan jiraattan haala nageenyaarratti off tiksuuf wal-tiksuu irratti hin dagatiina.
Qaamota nagaa eegaan cinaatti off eeguuf wal eeguun murteessadha, baay’ina uumataa irraan wal dhiibuuf wal kuffiisuun yoo jiraate isa kufe kaastan malee bira hin darbiinaa, naamusa kabachiisiuu ofirraa eegalaa, Alaabaa keessan qabadhaa, kan qabuuf kan danda’u uffata Aadaa Oromootiin faayamee guyyaa sana Finfinneen kan Oromoo ta’uu ishee haa mirkaneessu.

OMN:ODUU FUL 9/2018


Yaa Oromoo – Suma Abbaan Biyyaa!

Agarsiisa aadaa Oromoo, kan Waxabajjii 04, 1988 (bara 30 dura) magaalaa Torontootti qophaawe-rraa.

Agarsiisni aadaa kuni, haala kanaan qophaawuun, Ameerkaa Kaabaa keessatti kan duraa ti. Garii namoota viidiyoo keessa jiranii tiif Rabbi haa araaramu. Kan umrii dheeratee bakka qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa arra irra geeyse arkeef gammachuun hoonga hin qabdu.

This is not 1991 it is 2018 at Odda Bultum!! Country is back where it belong!!