Harargee Bahaa: Guyyaa Boruu warri Mootummaa Aanotaa

Harargee Bahaa: Guyyaa Boruu warri Mootummaa Aanotaa Fi Magaalota Hunda irraa Nama16 Hirmaachisuun(Manguddoo 6,Qeerroo 6 fi Abbootii Qabeenyaa 6) Haala Yeroo irratti Marii Gaggeessina Jechuun Magaalaa Adaree Biyyootti Yaamanii Jiran.mariin Gaariidha Yoo dhugaa fi dhugaadhaan kan Godhamu tahe.

Akka Odeeffannoon keessa beektota irraa Na gahetti Dhimma kana Mari’achiisuuf keessummaan Naannoo Irraa Akka Dhufuudha. Dhimma kanaan wal qabatee Akkuma dheengadda Godhan Namoota Dhugaa fi Haala qabatamaa jiru Dhoksanii isaan deeggaran fi Waan isaan Fedhan Qofa  aasawuun,Mormii takka malee waan isaan itti gad kannan Fudhatanii Deebi’an Qofa Afeerrachaa Jiraachuu isaaniitu Mullata. Kanaaf Hawaasni keenya(Qeerroon fi Qarreen,Hayyoonni,Abbootii fi Haawwan) Dammaqinaan Dhimma Hubachuun Hirmaattanii Dhugaa Fi Gaafii Oromootiif Akka Sagalee Taanu Dhaamsa keenya.

Keessaafuu Dhimma Ijoon Fi Ajandaan Guddaan Aggaammii Hayyichaa fi Qaroo Oromoo Tahe Obbo Jawar Mohammed. Irratti godhamee fi Haala Nageenya Oromiyaatiin fi Gaaffii Lubbuu fi Miidhaa sababa Rakkoo isaan uumaniin dabarteen kan Wal qabatu tahuu qaba. Kana malees Namoota Caasaa Mootummaa keessa ta’anii Shira Gara garaa Xaxuun Oromoo lagaa fi Amantiin Qooduun wixxifachaa jiran Falli isaanii maal akka tahee fi Kkf tahuutu irra jiraata. Kanaafuu,Adaraa Yaa Ummata Keenya yoo Dhugaa kee ati hin Falmatin Namni Biraa kan siif Falmu akka hin Hubachuun Qindoominaan fi Tokkummaan Dhaabbachuudhaan akka Gahee keenya Bahannu Jenna.

Galatoomaa!
Shemsudin Teha Mohamed


OMN: Oduu Galgalaa (Onk 29, 2019)