Har’a Adoolessa 3/2021. Guyyaan kun guyyaa hogganoonni ABO Jaal Mikaa’el Booran fi Jaal Kennasaa Ayyaanaa itti hidhamanidha.

Har’a Adoolessa 3/2021. Guyyaan kun guyyaa hogganoonni ABO Jaal Mikaa’el Booran fi Jaal Kennasaa Ayyaanaa itti hidhamanidha.

Waggaa har’aa mana jireenyaa isaanii keessaa humnoota tikaa fi waraanaa PPtiin qabamanii hidhaman. Murtiifi haqa malee waggaa tokkoof mana hidhaatti dabarsanii haga har’aattillee dhimmi isaanii ilaalamaa hin jiru. Erga manni murtii bilisaan akka ba’an ajajee baatiiwwan baay’een darbaniiru. Garuu gaaffii tokko malee utuu mana murtiittis hin dhiyaatiin mana hidhaa Galaan keessatti ugguramanii jiru. Iyyata abukaatonni isaanii dhiyeessanis fudhatama dhabee manni murtiis dhimma isaanii dagatee mana hidhaa jiru,
hogganoota keenya kanaaf haadhabbadhu.