TIM-Halalummaa Amantii: Sirritti Ilaalaa mee, xinxxala gaarii natti fakaata; me dubb isaa.

TIM-Halalummaa Amantii: Sirritti Ilaalaa mee, xinxxala gaarii natti fakaata; me dubb isaa.

TIM~Halalummaa Amantii

1. Waltajjii garaagaraa qopheessuutiin saba wacee waccisiisee; iyyisiisee garmaamsisee maqaa waaqaa itti waamee bishaaniifi Zayita fidaa jedhee asiin laaqee achiinis laaqee waca sanaan xiinsammuu jeeqee boqochiisee gooftaakootu sifayyise jedhee kan mandara keessa naanna’ee saba burjaajessuun sumunii funaannatee jireenya ijaarratu guuteera~Halalummaa Amantii

2. Yoo mirgaan sikabalan bitaas itti qabi kan jettu hima tokko macaafa keessaa butatee sabni dabummaan akka rukutamu gochuun yeroo abbaan barbaade isa qalee bosonatti darbatu mana sagadaa cufatee jilbeenfatee boo’uu qofaan seenaa beekamuufi hinbeekamne afaan hinbeekamneen kan sitti xibaaru~Halalumama Amantii

3. Paastera yookaan qeesii yookan ammpo daaqonii jechuun maqaa aadaafi eenyummaasaa keessaa hinbiqille sammuutti uddeellateee yaa’ee qamisii warra Isiraa’elootaa lagaan ga’ee kabajaa teessoo olaanaa barbaaduun akka namni gadi jedhee qoma’eefii jiraatu kan barbaadu hedduudha~Halalummaa Amantii

4. Gocha warra maajikiitiin hojjetuu shaakaluutiin akkasitti sooromtaa yookaan hiyyoomtaa; yookaammoo har’uma mana baankiitti akkaauntiikeerratti maallaqni hagi kun gala jechuu qofaa utuu hintaane, gocha abbaan sobaa hafuurri Kaaba Afriikaafi biyyoota garaagaraa itti nam’anii innis leenjii fudhateen kan burjaaja’ee joonja’ee jaame meeqadha? ~Halalummaa Amantii

Akka Kanaan dhaloonni darbee yaaduu dadhabe. Hanga yaaduusaafi falmannaasaa kan hanqise kana. Garbummaan hundaa caalus kana. Kanaafis kalqni dhabame.

Falli maali?

Walitti deebina!


#TIM-Halalummaa Amanti

1. Warra arabaa fakkaachuuf areedaafi qamisii laga ga’u uffatee yaa’aa; garuu Oromoo keessaan dhladhe jedhee Oromummaa himata-~Halalummaa Amantii

2.Afaan #Rabbi isaaf kenneen dhiisee Quraanatu Afan kanaan gadi bu’e jedhee Afaan waliin xaxee ittiin jireenya Oromoo Xaxaa oola~Halalummaa Amantii

3. Maqaa biyya Arabaatti araboonni ofitti maxxansitu maxxanfatee, Sheekaa..haajii..jeeqa…jedhee ofitti maxxanfachuun saba dhalate keessaatti kan hunda caale of godhee keessaa ba’ee mul’ata~Halalummaa amantii

4. Msaaqulaafi Xaasatti bishaan naqateee Nafa qaama saalaasaafi lukasaa dhiqachuun qulqulluu of godhee salaataaf of qiqindeessa; garuu Xurii cubbuu, jallinaafi ajjeechaa guyyaa guyyaan obbolaasaarratti yaadaa oolee bulu quba hinqabu~Halalummaa Siyaasaa~Kun hundi kuufamee dhuufamee sammuu dhalootaa garboomseetu akak dhaloonni darbee hin yaanne taasise.

Kana qofa miti~Xuriifi dhoqqee manicha keessa jiru Saamunaan addunyaa kun dhiqee qulqulleesseemhinbaasu!

#TIM-Halalummaa Amantii

Halalummaan Maali? Itti deebina!!

Via: Beekan G Erena


Amantiin sammuu nama jaamsayii? warri jara kana dhaggeeffatee harka dhaanu kuni maal ta’an yaa jamaa