Hachallu Hundessa conquered the hearts and minds of Oromo’ one lyric at a time!

Hachallu Hundessa conquered the hearts and minds of Oromo’ one lyric at a time!


“Yaa saba koo dhugaa Haacaaluu baruu yoo barbaaddan akka namni isinitti himu hin eeginaa. Anis waanan isinitti himu hin qabu anas nan eeginaa! Eenyu akka ajjeese, maaliif akka du’e baruu yoo barbaaddan irra deddeebi’aa Haacee dhaggeeffadhaa! Waliin dubbadhaa isa inni ol isinii ka’ee deeme dhaga’a waan inni isiniin jedhurraayyuu dhugaa jiru ni argattu.”
#Pr. Yuunivarisiitii Amboo
#Dr. Tadesse Kenea Amentae Sirna Eebbaa Siidaa Hacee Irratti taasisan keessa kan fudhatame

Dr. Taadase Qana’a har’a dhugaa tokko Oromoof dhaaman waan Haacaaluun du’eef na hin gaafatiina, isuma gaafadha innuu isinitti hima jedhanii imimmaaniif dubbachu dadhabanii dhiisan. Abbaan isaa immoo” Qeerro fi Qarreen nama jaalladha malee hin amaniina mucaa koo kan inni amanutu nyaachise” jedhe…
Luubbu biliqa baatu maafan gola naanna’a
saba koof falmee du’een Taaddasaa Birruu ta’a…
Hacee!


New Oromo 2013 music – Alamituu Kaasuu – Kuullee boonaa kiyya – Baga Geessan – Ayyaana Waggaa


Carraa kannan Yuunivarsitii #Amboo fi Pireesidantii Yuunivarsiticha Dr.

Tadesse Kenea Amentae

galateefachuu barbaachisa.

Yeroo Gabaabaa kana keessatti Siidaa seenaa #Hacaaluu madaalu hojjechisuun xumuranii eebbaf qaqqabsiisuun salphaa fakkachuu danda’a akka suuraa irratti arginu kana garuu hojii baayyee dadhabsiisaa fi bu’aa bahii qabu tahuu nan hubadha.
Dhaloota Seenaa Walii dhaloota dhufuuf dabarsu qabaachuun hedduu nama boonsa ulfaadhaa.
Yuunivarsitiin Amboo maqaa kampaasii tokkoo #Kampaasii_Hacaaluu_Hundeessaa jechuun isaa ni yaadatama.
#Haceekoo Kan Kanaa Olii Siif Mala
#Bara_Bataan onnee Oromootaa keessa jiraatta


Siidaan kun har’a eebbifameera. Kan eebbifamuuf ture garuu har’a miti. Gaafa Shimallis Yuniversitii Amboo dhaqe san ture. Haa tahu malee Haceen farda irra taa’ee akkasitti mul’achuun isaaniif hin taane. Goofticha keenya guddaa Minilikiin wal isa fakkeessa waan taheef hin eebbifamu jedhee dhorkuu isaa ni yaadanna. Dhihoo kana ammoo carqii itti uwwifame qilleensi irraa babbaqasee gam tokkoon siidaa kana saaxiluu isaatiin akka kana booda dhoksuun hin danda’amne hubatanii eebbisuu murteessan. Hundumaafuu pirezidantii yuniversitichaa Dr. Taddesee Qana’aa, qabsoo gooteef galanni kee bilisummaa dha jennaan. Oromoon nama kana jabeeffachuu qabdi. 


You already have a statue in each one of our hearts and for generations to come. Heroes never die.
We will get to the promise land and fulfill your aspirations for your people.
When you live and die for your people, your people make your legacy eternal.

AGM: Oduu Gammachiisaa – Siidan A/Haacaluu Hundeessaa U/Amboo Ijaarsisaa Ture Xummuramee Ebbifame