Haceen:-Duunee Gumaa Dhabne … Ah Qoma Koo

Haceen :-Duunee Gumaa Dhabne … Ah Qoma Koo

“Warri garaan isaanii gadde haa gammadan isaan jajjabina ni argatu.” Mat 5:4
Imimmaanii ishee waggaa tokkoo guutuu dhangala’ee, qooruu dide. Waaqayyo jajjabina haa laatuuf jenna.
Duunee Gumaa Dhabne … Ah Qoma Koo
Haceen Akkanatti Wallisuun Dhugaa Jirtu Laa Nu kaatee…


Adaanach Abeebee “sirba isaa ‘JIRTUU’ jedhamuun kan beekamu” jettee Hacee ibsite. Jalqaba irratti Haceen weelluu “JIRTUU?” jedhu hin qabu. Weelluun qeenxee lamaan kan duraa “MAALAN JIRA”, kan itti aanu “JIRRA” kan jedhuudha. Galma barkumeetti weelluu “JIRRA” jedhu gaafa dhiyeesse “JIRTUU?” jedhee gaafateera. Garuu deebii isaa achumatti kenne. “JIRRA jedhaa” “Boolee Jirra jedhaa” jedhee deebise. Jechi “JIRRA” jedhu jecha onnee namatti horuu dha. Jecha jabaa fi ergaa guddaa qabuu dha. Otumallee ta’e kan barraa’uun irra ture “JIRRA” dha malee JIRTUU miti. Warri siidaa gadi bu’aa kana ijaarsise gaafas galma barkumeetti nyaara itti guuraa ture. Adaanach Abeebee sobaan shira xaxuu malee weelluu Hacee eessatti beekti. Gaaf tokko siidaan qaroo sabaa kanaaf malu bakka sanitti ni dhaabbata.