Haacaaluu  tuqu jechaan, hundu maal jechuu akka ta’e hubachu qaba.


=====================
(By Taagal Daaqaa Waaqgaarii)(voaafaanoromoo)—Haacaaluu tuqu jechaan ummata Oromoo tuqu jechaa dha. Artii wallee Afaan Oromoo keessattii dhalootni qubee horattee, Oromummaa itiichuun sabasaani bakka bu’uni faana dhiibamani giidrfamani fuldura raagani dhugoomsun asin gahan keessa Hacaaluun adda durummaan kan eeramu dha. Yakkii Artiisti kabajamaa fi jaallatamaa kana irrattii guyyaa kaleessatti raawwatame heddu nama gaddisisaa. Kashlabboonnii dinnii boobbaafte, “maalif alaabaa Abbaa Gadaa qabattee sirbite?” jechuun isa reebufi konkolaataa isaa ccabsuf yaalame Qeerroon birmattee midhaa irraa hambiste. Kun yakka OROMOO FI OROMUMMAA irratti aggaamame. Kun Oromoo fi Oromummaa tuffachuu dha. Dura bu’a jabaa akkasaa gad cabsuun , ol adeemtu keenya qorqalbii cabsuf aggaamame. Artii Oromoo du’a dandamatte, olkaate tarkaanfii eegalte danqu fi awwaaluf yakka wixiiname dha.

Artiistin Oromoo – Oromoof waa hunda:

Artiisti jechuun taatoo calaqqee god-hambaa aadaa, dudhaa,Seenaa, siyaasa fi olmaa bulti uummata yoki hawaasa tokkotti. Artistiin taatoo fi seenessaa gaddaa fi gammachuu saba keessa jiru ‘ambaasaadara’ ta’e gammachuu faana qooddatte, walfaana dhiibame quqamun dhugaa hawaasa ibsu dha. Artiistiin sabasaaf abdii dha, dukkana keessa sabasaaf dungoo ta’e ifu. Artiistiin tullaa gadadoo fi rakkoo sabasaa fuldura jiru mala dhahe hamlee hore diigun akka danda’amu onnachiisu. Artiistiin hawwii fi feedhii ummataa bu’ureeffachun galma fulduraa raage faana tarkaanfatu. Walumaa galattii Artistiin bakka bu’a sabaati. Yakkii Hacaaluu irrattii raawwatame, dhugaa Oromoo awwaaluf shiira dinaan shiirame dha.

Bu’ura kanarraa hubachuun Motummaan namoota yakka kana raawwatan, qulqulleessuun hatattamaan seerrattii akka nuf dhiyeessu nii iyyanna. Kun hatattamaan seeraan furame, haqnii keennamu baannaan rakkoo umamuf motummaan itti gaafatamummaa akka fudhatu akeekkachifna. Aggaammiwwan akkanaa bodas wabi waan hin qabnef , nageenyasaa fi maatisaa eegumsi gahaa akka taasifamuf gamanumaan motummaatti dhaammanna.”


Kan Dinbilaala Daaku Isa Boqqolloo Daakuuf Hin Beeku : Haacaaluu Hundeessaa

 

Wellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa guyyaa Kaleessaa jechuun Wiixata Adooleessa 16 bara 2018 magaalaa Finfinnee keessatti gurmuu namoota kudhanii ol ta’aniin lolli itti agaa,amuu isaa raadiyoo sagalee Amerikaaf Ibsee jira.Kun ta’u isaa guyyaa tokko dursee Dilbata darbee galma miliyeenamii keessatti qophii arraara Itiyoophiyaa fi Ertraa irratti wellisuun isaa ni yaadatama.

Wallee isaa kan keessattis akka aangawoonni mootummaa ajjechaan daangaa waliin wal qabatee deemaa jiru dhaabsisaniif gaafatee ture.

Kanaa fi dhimmoota kanatti hidhata qaban irratti Haacaaluu haasoofsiifnee jirra Caqasaa.

Kan Dinbilaala Daaku Isa Boqqolloo Daakuuf Hin Beeku : Haacaaluu Hundeessaa