Guyyaan Goototaa Oromoo: Bakka Jaal Dawud Ibsaa argamutti..

Guyyaan Goototaa Oromoo: Bakka Jaal Dawud Ibsaa argamutti, Jalqabaaf Oromiyaa keessatti kabajama. Bakki itti kabajamus Biyyaa gotootaa Magaala Ambbootti.


 

Waamicha Hawaasa Magaalaa Gudar Kabaja Guyyaa Gootota Oromoo Eebila 15 kan bara 2019

“Akkuma beekamu Oromoo gootota hedduu Oromiyaa ijaaruuf aarsaa Jaarraa tokko oliif gochaa turuu fi ammas kan wareegama kaffalaa jiran yoo ta’u, isoo gootonni kun hin wareegamnee yookiin wareegama kaffaluu nu hin barsiifnee guyyaa hardhaa kana mirga keenya falmachuu hin barannu ture. Guyyaan kun guyyaa Addaa guyyaa ilmaan Oromoo Gammoojjii soomalee keessatti amantaa fi Kutaan isoo wal hin qoodiin bakka tokkotti Oromummaa isaaniif wareegamanidha. Kanas seenaan baraan isaan faarsa. Kanaan wal qabatee guyyaa kanatti akka Guutuu Oromiyaatti waan kabajamuuf nuti Qeerroon magaalaa Gudar Hawaasa magaalaa Gudar waliin ayyaana kana kabajuuf qophii hunda xummurree jirra. Guyyaa kanattis Qeerroon, Hayyoonni, Qotee bultoonni, Barattoonni fi kkf Eebila 14 jechuunis dilbata Dirree masqalaa magaalaa Gudar waliin akka kabajnu waamicha Siniif dhiheessina. Eebila 15 magaalaa Ambootti waan kabajamuuf gara 14tti siqfame. Koottaa guyyaa goototaa waliin haa kabajnu.

Injifannoon Uummata Oromoof”

Qalbeessaa Dhangi’aa


ኦነግ የኦሮሞ ድርጅት ነው። ከ40 አመታት በላይ ለኦሮሞ ህዝብ ማንነት የታገለ ድርጅት ነው። የኦሮሞን ህዝብ የፍትህ ፣ የማንነት ፣ እራስን በራስ ማስተዳደር ፣ የባህልና የቋንቋ ጥያቄዎችን በማንሳትና በመታገል ከራሱም አልፎ ለሁሉም የኦሮሞ ድርጅቶች ለመጀመሪያ ግዜ አይን የገለጠ ድርጅት ነው። ነገር ግን የትግል ስልታችን እና የምንከተለው መስመር ይለያያል። _በቀለ ገርባ


#Seenaa__Gabaaba Lammiin Oromoo Hundi Dubbiftani ShareWaliif Gochuu Hin Dagatina!

Baatiin Ebla Seenaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo, Gootota Oromoo fi Seenaa Sochii Warraaqsa Biyyoessa Oromiyaa Qeerroo Bilisummaa Oromoofi Gootota Qeerroo Barattoota Oromoon Gaggeeffama As Gahee Keessaatti Baatii(ji’a ) Seenaa Addaa kan Qabuufi Bara baraan kan Yaadatamudha.!!

Guyyaan Gootota Oromoo Ebli 15 bara saddeettamoota Keessa Wareegama Gootota Oromoo Hoggantoota Qabsoo Bilisummaa Oromoo Hoggantootni ABO Gammoojjii Somaaliyaa keessatti Shiftoota Siyaad Baarreen Kutaa, Amantaa fi Haala fedhee kamiin Iyyuu gargar hin baanu jechuun bakka tokkotti wareegamanii boollaa tokkotti awwaalamuun Siidaa tokkummaa dhiigaaf Lafeen gadi jabeessaani darban irraa kaasee hanga guyyaa har’aatti barabaraan yaadatama!! Ebli 15 GGO ummata Oromoo hunda biratti guyyaa seenaa Qabeessa Guyyaa Addaa ta’ee kan yaadatamuuf akeekaafi kaayyoo guddaa kan qabuufi adeemsa har’aa Oromoon irraa gahee jiruuf xurree kan saaqeefi Seenaa Sochii Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FXG’f illee bu’uura seena qabeessa Kan buusedha!!. Ebli 15 GGO seenaa baldhaa kitaaba tokkoon barreeffame hin dhumne Kan qabudha. Seenaa Wareegamtoota Gootota Oromoofi dura dubbee Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo yeroo biraaf bulfadhee Seenaa Baatiin Ebla 15 Guyyaan Gootota Oromoo Walitti Hidhatinsa Sochii Qeerroo Warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa FDG-FXG waliin qabu ibsuun dirqama!!

Sochiin Warraaqsa Biyyoolessa Oromiyaa FDG-FXG bifa ijaarameefi Qindaa’een Ebla 11/2014 Jalbultii Guyyaa Yaadannoo fi Kabaja Ebla 15 GGO sababeeffachuun dhoofame. Qaanqeen Sochii Warraaqasa Gootoota Qeerroo Barattoota Oromoon Dhaabbilee Barnoota olaanoo Yuunibarsiitoota fi Koollajjoota Oromiyaa keessa Jiran hunda Keessatti Bifa Qindaa’een Qabsiifame Dhaadannoo “Kaayyoo Gootota Wareegamtoota Oromoo Galiin ni Geenya jedhuufi Karoorri Oromoo Qe’eefi Qabeenyaa dhabsiisuuf Maqaa #Master_Plan_Finfinnee Jedhuun Qindaa’ee Irree Keenyaa Dirqisiifne ni haqsiifna” jedhuu Ebla 11/2014 Mooraa Yuunibarsiitii Jimmaa Keessatti Qaanqeen Sochii Warraaqasa Biyyooleessa Oromiyaa qabsiifame torbee tokko keessatti Oromiyaa cufa dhuunfatee abbaa irree Wayyaanee milla tokkoon dhaabe!!

Haaluma Walfakkaatuun Ebla 11/2014 Jalbultii Guyyaa Gootota Oromoo Ebla 15ni sababeeffachuun Sochiin Warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa FDG-FXG Dhaabbilee Barnoota Olaanoo kanneen akka:

1) Yuunibarsiitii Jimmaa Mooraa hundaafi Koolleejjii Barsiisota Jimmaa
2) Yuunibarsiitii Amboofi Magaalaa Amboofi Gudar keessatti Sochii godhameen lubbuun ilmaan Oromoo 80 oli Magaalaa Amboofi Gudar keessatti bara 2014 keessa qofaa kan wareegamanidha.
3) Yuunibarsiitii Adaamaafi Magaalaa Adaamaa keessatti,
4) Yuunibarsiitii Haramayyaa keessatti
5) Yuunibarsiitii Madda Walaabuu keessatti
6) Yuunibarsiitii Wallaggaafi Magaalaa Naqamtee keessatti
7) Yuunibarsiitii Mattuu fi Koolleejjii Barsiisota Mattuu keessatti
8 ) Yuunibarsiitii Dirree Dhawaa fi Yuunibarsiitii Haramayyaa Damee Harar keessatti,
9) Yuunibarsiitii Bulee Horaa keessatti,
10) Yuunibarsiitii Amboo Damee Walisoo fi Kollejjoota, Magaaloota Gurguddaa Oromiyaafi Manneen Barnoota sadarkaa 2ffaafi sadarkaa 1ffaa Oromiyaa hedduu keessatti Warraaqsi Gootota Qeerroo Dargaggotaafi Barattoota Oromoon bifa Qindaa’eefi Ijaarameen Finiine abbaa irree boqonnaa dhorkateera. Jijjirama Injifannoo Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi haala jijjiirama Siyaasaa biyyatti har’aaf bu’aa guddaa kan buuse ta’uu seenaatu ragaa baha.

Kanaafuu Ebla 15 Guyyaa Gootota Oromoo kan bara kana 2019 Yeroo Yaadannuu Gootota Ilmaan Oromoo bara hooggantootni Qabsoo Bilisummaa Oromoo hooggantootni ABO bakka tokkotti wareegaman irraa hanga har’aatti Gootota Ilmaan Oromoo Bilisummaa Uummata Oromoofi walabummaa Oromiyaaf wareegama ulfaataa baasaan yaadachaa, Kaayyoo fi akeeka isaan irratti wareegaman galii isaa isa Xummuraan gahuuf bakka jirrutti guyyuu tokkummaa uummata keenyaa jabeessuufi halkanii guyyaa wal ijaaruun dirqama Oromoo hundaa ta’uu dhaamsa dabarsina!!

Xummura Irratti : Goototni Qeerroon Dargaggootni Oromoo Sochii Warraaqsa Biyyooleessa Oromiyaa bifa ijaarameefi Qindaa’een Ebla 11/2014 jalbultii Ebla 15 GGO sababbeeffachuun Addatti waliin Qindeessine Qaanqee Warraaqsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo qabsiisuun Qabsoo bifa adda ta’een itti fufsiifne bakka jirtan hundatti baga Guyyaa Seenaa Qabeessa kana geessaan, Kannee Wareegamaan of cinaa dhabneef garaan keenya utuu nu gubatuu Kaayyoo fi akeeka isaan irratti wareegaman galii isaa isa dhumaan gahuuf haa tattafannu, Siidaa yaadannoo bara bara Bilisummaan booda kan gadi dhaabnuuf ta’uu wal yaadachiifna!! Akkasumas Hoggantootni Qabsoo Bilisummaa Oromoofi Qabsaa’otni Oromoo, Uummatni Oromoofi Qeerroon Dargaggootni Oromoo Sadarkaa Guutuu Oromiyaafi Addunyaa Oromoon Irra jiru Hundarratti Guyyaa Seenaa Qabeessa kana Ebla 15 GGO kan barana 2019 baga ittin Isin gahee jechaa Bakka Jirru hundatti Waliin Akka Kabajannu Waamicha Oromummaa dabarsina!!
Injifannoon Uummata Oromoof!!”
VIA Ibsa Negassa Wegassa tiin
Ebla 10/2019

Adem Misoma