Guyyaa har’aa sagantaan galateeffannaa atileet: Derartu Tulu

Guyyaa har’aa sagantaan galateeffannaa atileet

Derartu Tuluf: Qophaa’e geggeeffamaa jira. Goota ofii utuu lubbuun jiruu galateeffachuufi kabajuun dirqamadha. Atileetonniifi abboottiin qabeenyaa sagantaa kana yaaddanii qopheessitan galatoomaa!

Daraartuu Tulluu eenyu?
– ALA bara 1969 Boqqojjiitti dhalatte
– Obbolaanshee 10 keessaa Daraartuun ishee 7ffaadha
– Ijoollummaasheetti dorgommii gugsii fardaatiin kan itti gitu hin turre
– Mana barnootaashee keessatti dorgommii 400m 1ffaa ba’uudhaan injifannooshee tokko jettee eegalte
– Boodas achuma mana barnootaasheetti 800m injifatte
– Dorgommii akka biyyaatti geggeeffameen 1500m dorgomtee 3ffaa ba’uun xumurte
– Umuriishee waggaa 17tti filatamtee kilaba Poolisii Federaalaa seente
– Bara 1989 yeroo jalqabaaf dorgommii Idil-addunyaa 6km biyya Norwayitti geggeeffamerratti hirmaatte, garuu 23ffaa baate
 
– Daraartuun abdii kutuufi duuba deebi’uu hin beektu
– Waggaa itti aanu dorgommii walfakkaataa Norwayitti geggeefame irratti deebitee dorgomtee 1ffaa bahuudhaan meedaaliyaa warqee argatte
– Bara 1990’moota booda Daraartuun addunyaatti beekamaa dhufte
– Dorgommii 10,000m biyya Bulgaariyaatti geggeeffame rikerdii cabsuun injifatte
– Dorgommii fageenya walfakkaataa Egypt, Cairotti geggeeffames 1ffaa ba’uun xumurte
– Dorgommii Olompikii bara 1992 biyya Ispeen, Barcelonatti geggeefameen 10,000m 1ffaa ba’uudhaan dubartii Afrikaa jalqabaa dorgomichaan meedaaliyaa warqee argatte taatee seenaa keessatti bara baraan yaadatamti
– Dorgommicha booda atileetii Afrikaa Kibbaa waliin ta’uun sirna Appaartaayidii mormite
– Bara 1998tti intalashee jalqabaa kan deesse Daraartuun turtii waggaa 2 booda bara 2000tti Olompikii Sydney irratti hirmaattee 1ffaa baate
 
– Bara 2004 Olompikii Athensiif qophii xumuraa taasisaa utuu jirtuu dhukkubni ishee mudate. Sa’atii 24 utuu hin rafiin turtee dorgommii irratti hirmachuudhaan 3ffaa baate
– Ergasii dorgommii Maraatoonii addaa addaarratti hirmachuun injifannoo gurguddaa galmeessiteetti
– Daraartuu Tulluu dorgommiiwwaan irratti hirmaatteen walumaagalatti warqee 35, birrii 12 fi naasa 15 argatteetti
-Amma gara hooggansaatti dhufuudhaan Pirezadaantii Federeeshinii Atileeksii Itoophiyaa taatee tajaajilaa jirti
– Miseensa Federeeshinii Atileeksii Afrikaas taatee hojjechaa jirti
– Hunda caalaatti Daraartuun gara laafettii, nama hunda kan kabajju, rakkoo namaaf kan birmattu, kan boo’e waliin boossee, kan gammade waliin kan gammaddu kabajamtuu dubartii Oromooti.
Umrii dheeraa jiraadhu jenna!


 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.