Guyyaa har’aa sagantaan galateeffannaa atileet: Derartu Tulu

Guyyaa har’aa sagantaan galateeffannaa atileet

Derartu Tuluf: Qophaa’e geggeeffamaa jira. Goota ofii utuu lubbuun jiruu galateeffachuufi kabajuun dirqamadha. Atileetonniifi abboottiin qabeenyaa sagantaa kana yaaddanii qopheessitan galatoomaa!

Daraartuu Tulluu eenyu?
– ALA bara 1969 Boqqojjiitti dhalatte
– Obbolaanshee 10 keessaa Daraartuun ishee 7ffaadha
– Ijoollummaasheetti dorgommii gugsii fardaatiin kan itti gitu hin turre
– Mana barnootaashee keessatti dorgommii 400m 1ffaa ba’uudhaan injifannooshee tokko jettee eegalte
– Boodas achuma mana barnootaasheetti 800m injifatte
– Dorgommii akka biyyaatti geggeeffameen 1500m dorgomtee 3ffaa ba’uun xumurte
– Umuriishee waggaa 17tti filatamtee kilaba Poolisii Federaalaa seente
– Bara 1989 yeroo jalqabaaf dorgommii Idil-addunyaa 6km biyya Norwayitti geggeeffamerratti hirmaatte, garuu 23ffaa baate
 
– Daraartuun abdii kutuufi duuba deebi’uu hin beektu
– Waggaa itti aanu dorgommii walfakkaataa Norwayitti geggeefame irratti deebitee dorgomtee 1ffaa bahuudhaan meedaaliyaa warqee argatte
– Bara 1990’moota booda Daraartuun addunyaatti beekamaa dhufte
– Dorgommii 10,000m biyya Bulgaariyaatti geggeeffame rikerdii cabsuun injifatte
– Dorgommii fageenya walfakkaataa Egypt, Cairotti geggeeffames 1ffaa ba’uun xumurte
– Dorgommii Olompikii bara 1992 biyya Ispeen, Barcelonatti geggeefameen 10,000m 1ffaa ba’uudhaan dubartii Afrikaa jalqabaa dorgomichaan meedaaliyaa warqee argatte taatee seenaa keessatti bara baraan yaadatamti
– Dorgommicha booda atileetii Afrikaa Kibbaa waliin ta’uun sirna Appaartaayidii mormite
– Bara 1998tti intalashee jalqabaa kan deesse Daraartuun turtii waggaa 2 booda bara 2000tti Olompikii Sydney irratti hirmaattee 1ffaa baate
 
– Bara 2004 Olompikii Athensiif qophii xumuraa taasisaa utuu jirtuu dhukkubni ishee mudate. Sa’atii 24 utuu hin rafiin turtee dorgommii irratti hirmachuudhaan 3ffaa baate
– Ergasii dorgommii Maraatoonii addaa addaarratti hirmachuun injifannoo gurguddaa galmeessiteetti
– Daraartuu Tulluu dorgommiiwwaan irratti hirmaatteen walumaagalatti warqee 35, birrii 12 fi naasa 15 argatteetti
-Amma gara hooggansaatti dhufuudhaan Pirezadaantii Federeeshinii Atileeksii Itoophiyaa taatee tajaajilaa jirti
– Miseensa Federeeshinii Atileeksii Afrikaas taatee hojjechaa jirti
– Hunda caalaatti Daraartuun gara laafettii, nama hunda kan kabajju, rakkoo namaaf kan birmattu, kan boo’e waliin boossee, kan gammade waliin kan gammaddu kabajamtuu dubartii Oromooti.
Umrii dheeraa jiraadhu jenna!