GUUTUUN OROMIYAA DHUGAADHUMATTI MANA HIDHAA TA’EERA-SBO

GUUTUUN OROMIYAA DHUGAADHUMATTI MANA HIDHAA TA’EERA
 
[SBO – Sadaasa 02,2020] Ilmaan Oromoo mana hidhaa Godina MATAKKAL keessatti dararamaa jiran keessaa muraasa maqaan isaanii argame
1) Abbaa Gadaa Dabaloo Hiikaa
2) Obbo Dhugumaa Ayyaanaa
3) Obbo Gammachuu Gannatii
4) Dgg Daanu’eel Dassaaleny
5) Obbo Tamasgeen Bayyanaa
6) Obbo Bayyanee Wirtuu
7) Obbo Abarraa Abbabee
8) Obbo Habtaamuu Bashir
9) Obbo Tamasgeen Kabbadee
10) Obbo Ginfaa Hinsarmuu
11) Obbo Abarraa Wirtuu
12) Obbo Argataa Sanbatoo
13) Obbo Qana’aa Haayiluu
14) Obbo Waaqjiraa Gurmuu
15) Obbi Jirraa Mokonnin
16) Obbo Margaa Waaqtolaa
17) Obbo Raggaasaa Haayilee
18) Obbo Namoo Ol’aanaa
19) Obbo Abbabaa Adimaasuu
20) Obbo Mulugeetaa Dichii
21) Obbo Biqilaa Bushaan
22) Obbo Jabeessaa Abbabaa
23) Obbo Nagaasaa Abdiisaa
24) Obbo Malaakuu Qixxeessaa
25) B/s Zalalem Lamuu
26) Obbo Goshuu Hambisaa
27) Obbo Biqilaa Addisuu
28) Obbo Habtee Dhiinsaa
29) Obbo Sooressaa Dhibbisaa
30) Obbo Tolasaa Nuguser
31) Adde Malkee Nigaatuu
32) Obbo Gaaromaa Immiruu
33) Obbo Biqilaa Asaffaa
34) Obbo Mokonnin Asaffaa
35) Obbo Tashaalaa Qananii
36) Obbo Iyyaasuu Waaqwayyaa
37) Obbo Taakkalaa Ayyaanaa
38) Obbo Alamaayyoo Warquu
39) Obbo Argataa Sanbataa
40) Obbo Alamuu Waadii
41) Obbo Dhugaasaa Maaruu
42) Obbo Jiraataa Gurmeessaa
43) Obbo Warquu Inbiiyaalew
44) Obbo Isiraa’el Abarraa
45) Obbo Taakkalaa Dinagdee
46) Obbo Abarraa Raggaasaa
47) Obbo Leencoo Taaddasaa
48) Obbo Margaa Mokonnin
49) Obbo Hundeessaa Baqqalaa
50) Obbo Gammachuu Guutamaa
51) Obbo Fiqaaduu Gammachuu
52) Obbo Amanuu Argataa
53) Obbo Asaffaa Raggaasaa
54) Obbo Gammachuu Waaqwayyaa
55) Obbo Amanuu Fufaa
56) Obbo Abbabaa Baqqalaa
57) Obbo Asaffaa Dastaa
58) Obbo Zarihuun Alamirrawu
59) Obbo Habtaamuu Dhiinsaa
60) Obbo Habtaamuu Dabalaa
61) Obbo Taammiruu Yaadataa
62) Obbo Tamaarii Galataa
63) Obbo Bassuu Fiqaad Abbabee
64) Obbo Taakkalaa Yaadataa
65) Obbo Zakkaree Adabaa
66) Obbo Hiikaa Baqqalaa
67) Obbo Bbaqqalaa Taaddasaa
68) Obbo Zamanuu Gurmeessaa
69) Obbo Simaachawu Kabbadaa
70) Obbo Dirribaa Waaqtolee
71) Obbo Darajjee Siyyum