Site icon Kichuu

Guutoo Giddaatti poolisoonni lama ajjeefaman

Guutoo Giddaatti poolisoonni lama ajjeefaman

(bbc) —Godina Wallagga Bahaa aanaa Guutuu Giddaatti dhukaasa banameen poolisootni Oromiyaa lama ajjeefamuun namni biraa tokko madaa’e.

Manneetiin qonnaan bulaa naanicha gubachaa jiraachuus jiraattotni naannichaa BBC’n dubbise himaniiru.

Kaleessa ganama naannoo sa’a sadiitti godina wallaga bahaa aannaa guutoo giddaatti dhukaasa poolisota Oromiyaa fi jiraattota naannichaa irratti banameen lubbuun poolisoota Oromiyaa lamaa darbuu aangawaan godinichaa himaniiru.

‘Poolisoonni Benishaangul 10 to’annoo jala oolan’

Deeggarsa maatii tokko, buqqaatota 1000f

”Humna hidhatee jiru bifti isaa gurracha ta’e aanaa guutoo giddaa ganda Keenaaf jedhamuufi naannoo Ukkeetti dhukaasni ka’ee, humni nageenya hawaasa naannoo tiksaa ture keessa namni lama aarsaa kaffaleera, qotee bulaa keessa namni tokko madaaweera” jedhan I/G Qajeelcha Poolisii Godinichaa Komaander Garramuu Asaffaa

Dabalataan qaamni dhukaasa bane kun lakkofsaan baay’ee fi riphee osoo poolisoonni hin beekiin dhukaasa banuu Komaander Garramuun himaniiru.

”Enyu akka ta’an wanti beekamu hin jiru. Bifti isaanii gurrach ta’uusaafii akkan jiraattota naannichaarraa hubadhetti saba Beenishaangul Gumzi Fakkaatu” jedhan.

”Humna kiraa sassaabaa walitti funaanamee, leenji’ee uummata keenyarratti waraana banaa jiruudha” jechuunis himan.

Godina Kamashiitii abbootiin warraa kuma 13 ol buqqa’an

Manni namoota yeroodhaaf lakkofsi isaa hin beekamnee fi qabeenyi qonnaan bultoota gubachuu Komaander Garramuun BBCtti himaniiru.

Kanarraa kan ka’es namootni baay’een qe’ee isaanii irraa buqqa’uun gara magaalaa Hangar Guutee fi Magaalaa naqamteetti baqachaa Jiraachuu Himaniiru.

Aanaa Guutoo Giddaa bakka dhukaasni baname kanaa namni qonna qabuu fi maqaansa akka dhahamu hin feene BBCtti akka himetti erga dhukaasa bananii mana gubaa turanii jedha.

Manneen jireenyaa 84 gubachuus himeera jiraataan kun.

Jiraataan magaalaa naqamtee biraan haalicha itti dhiyeenyaan beeku kan Kanaan dura buqqa’an osoo furmaata hin argatiin kan ammaa dabalamuun nama gaddisiisa jedhe.

Dabalataan namootni baqatanii gara magaalaa naqamtee gala jiraachuu himuun maalif mootummaan eegumsa guutuu gochuu dadhabe jechuun magaalichatti har’a hiriirri gaggefamaa turuulle dubbata.

”Namni garmalee du’aa jira, mana hin gubu, qabeenya ni saamu poolisiin Oromiyaas humnasaaniin ol kan ta’e fakkaataa” jechuunis haalichi isa yaaddesuu hima.

Magaalaa naqamteetti lammiileen keenya maaliif ajjeefamu, qabeenyi isaanii maaliif saamama jechuun hiriirri bahameera. Daandiiwwanis cufamanii turuufi yeroo gara bulchiinsaa Godinaa humnaan galuuf jedhan boombii imimessituun akka bittinaa’an gochuu komander Garramuun himaniiru.


TIM-Uummanni Keenya Roorroo diiana balaaleffataa jira


የወያኔ እና የኦህዴድ የፍልስፍና ተመሳሳይነት ። 
በዙ አመታት ወያኔ የጠነሰሰው በኢትዮጵያ ሱማሌ ክልል እና በሐረርጌ ኦሮሞ መሀከል ለምን ጦርነት እንደልቆመ ስላም እንደይኖር በሁለቱ ብሔረሰቦች መሀከል የተደረገው ኢ-ሰባአዊ ድርጊት ለሁለችንም ግልፅ ነው ። ህዝባችን በሱማሌ ልዩ ፓልስ ምን የህል ተጨፋጨፈ ምን የህል እንደተጎደ እና ምን የህል የኦሮሞ ህዝብ እንደተፈነቀለ ቅርብ ግዜ የምናስታውሰው ጉደይ ነው ።

ስለዝህ የኦህዴድ መንግስትም ከወያኔ በመማር በቤንሻንጉል ጉሚዝ ሚሊሻ ተጠቅሞ ልክ እንደ ሱማሌ ክልል ለማረግ የተዘጋጀ እንጅ በቤንሻንጉል እና በኦሮሞ ህዝብ መሀከል ምንም አይነት ችግር የለውም አልነበረውም ።

በላማ ማገርሳ የሚመራው ኦህዴድ ድርጅት, ወያኔዎች ከውደቁ በኊለ በአሁን ሰአት የጌተቸው አሳፋን ዘዴ በመጠቀም የወለጋን ኦሮሞ ለመዳከም ላይ እገኛሉ ። የኦህዴድ ስሌት ከመጀመሪያውም የሸዋ ኦሮሞን እና የወለጋን ኦሮሞ አደክመው ስልጣቸውን ለብዙ እመት ለመቆጣጠር እንጅ ለኦሮሞ ህዝብ ቅንጣት የህል የሰቡ አይመስለኝም ። ይህ ጉደይ በደንብ ሊሰመርበት ይገባል ። ኦህዴድ ስሙን ወደ ኦዲፓ ይቀይር እንጅ ምንም አይነት ለኦሮሞ ህዝብ ለውጥ እንደማያማጠ እርግጥኛ ነኝ ።

ኦህዴድ በኦሮሞ ህዝብ ለብዙ አመት በጉጉት ስጠበቅ የነበረው የገደ ስርአትን አስወግዶ አስመስሎ ልክ እንደ ወያኔ በውሽት ኢትዮጵያን ለመግዛት የሰበ እንጅ ለሌለ ለኦሮሞ ህዝብ የሚሰራ ድርጅት አይደለም ። የኦህዴድ መንግስት ከወያኔ መንግስት ገር እጅግ ተመሳሳይነት አለው። ለዚህም ምስሌ መጥቀስ የሚፈልገው በቤሻንጉል ጉሙዝ እና በሱማሌ ክልል የተደረገው ከወያኔ የተጠና እንጅ ከየትም አይደለም ።

ስለዝህ የኦሮሞ ህዝብ ይህንን ተገንዝቦ በአስቸኳይ የውሸተም, አጭበርባሪ እና የጨፍጨፍው የላማ መገርሳን መንግስት ለመገርሰስ ከወደድህ መዘጋጀት ይኖርበታል ።

ከእንግዲህ በኋለ መላ ኦሮሚያ ህዝብ ዝም ብሎ የሚመለከትባት ምክኒያት የለውም ። የላማ ማገርሳን መንግስት መደገፍ ማለት የወያኔ እና የጌተቸው አሰፋን ፍልስፍና በሌለ መንገድ እንደ መደገፍ ማለት ስልሆነ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነቱን ከግብ መድረስ የግድ ነው ።

ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ በአጠቃላይ ከደር እስከ ደር ነቅቶ ለአንዴ እና ለመጨራሻ ግዜ ተነስቶ እናኝህን የወያኔ ስርአት እና የጌተቸው አስፋን ፍልስፍናን አራማጆች በአስቸኳይ በስርአት ማስወገድ አለበት ነው እለላሁኝ ።

አመሰግናለሁ ።

የኦሮሞ ትግል ይቀጥላል !


Opdo yoo dandessee nurraa lolii daangaa keenya kabachiisi kan Harargee bonyee otoo hin fixiin Wallagaafiis nu bossisaa jirtuu yoo hin dandeenye waraana keessan lixarraa sasaabadhaa bahaa WBOn nurraa haa lolu, otoo isiin WBO adamsitanii WBOn ummatasaarratti otuma garaansaa boba’uu ta’ee ilaalaa jira moo quqama WBO waan beektaniif WBOn yoo gumuuziin waraanu waraannee dhabamsiisna jettanii teessu?

Chaltu Takele Abetu

Geerrarii diina naasisi yaa abdii sabaa


 

Exit mobile version