Guddinni PP asirra gaheera! “Heerega kee irraa akka hin baasnees, akka itti hin gallees dhorkameera.” naan jedhan.

Guddinni PP asirra gaheera: “Heerega kee irraa akka hin baasnees, akka itti hin gallees dhorkameera.” naan jedhan.

1. Torbee darbe keessa namootni hin beekamne darbanii darbanii naannoo manakoo asii fi achi darbaa sirriitti to’ataa turan.
2. Akkasumas, karaa dubartii (dhiira sodaattuu maqaa jijjiirratte) wayiin Ana arrabsaa (arrabsiisaa) turan, na callise.Isayyuu Ani dhalataa Aanaa Calliyaa ti jechuun Afaan Amaariffaan barreessesiisu.Anis uummata Calliyaa keessatti sodaattuun waan hin dhalalleef kun Calliyaa irraa akka hin taane hubadheen bira darbe.
3. Ergan awwaalcha harmee Jaal Daawud dhaqee asimmoo ifaan ifatti gareen na hordofaa oolan halaalaan nan arga ture.
4.Guyyaa kaleessaa namoota sadii taanee Magaalaa Sabbataa oolle. Jidduutti hojii abukkaattumaaf namootaan waliigalee qarshii baankii sii galchineerra jennaan, nama isa tokko wajjin baankicha seene.Namichi kunis namoonni lamaan kun deenninetoota, ganamaa ka’anii nu hordofu mee ilaal naan jedhe.Anis, siin yoo ta’e malee anaan maal godhi naan jedhu jedheen.Ani waan yaadus waan dubbadhus tokkuma, ko dubbiin ifa jedheen.
5. Osuma haasofnuu dabareen na gahee ‘Banker’cha bira yoon gahu heereega kee irraa akka hin baasnees akka itti hin gallees dhorkameera naan jedhe. Anis calliseen bahe.
Ameericaan akka lammiin ishee hin miidhamneef manatti dhorkee doollaara soorataaf hira ‘, PPn immoo, akka Ati ofii fi maatiikee humna keetiin hojjettee jiraachiftullee dhoowwuun yoo ‘COVID 19’ si dhabe beelli sii hindhabiin jechaa jira.
Egaa warri PP itti muddaa. Animmoo ergaa A100/Maammoo Mazammir H/Sillaaseen jedhee akka dubbisaniif PP affeereera.

Dajanee Xaafaa