#Great_Shame… Siidaa xiqqaan akkanaa kun finfinnee keessatti Haceef hin malu ture.

#Great_Shame… Siidaa xiqqaan akkanaa kun finfinnee keessatti Haceef hin malu ture.

Kuni Hacaaluus hin fakkaatu isas hin ibsu. Muu OPDO yeroo hunda waanuma salphinaa hojjatti. Waldaa warra haadha garaa

Guyyaa 28_ 6 2021_Woliyyii Sanyii Nageesso Abdii ( suurota hacee keessaa muraasa, jun

Bu’aa hojii giddu gala hayyootaa yuunivarsiitii Amboo fi Waldaa hattoota OPDO wal biratti ilaalaa
#Great_Shame… Siidaa xiqqaan akkanaa kun finfinnee keessatti Haceef hin malu ture. Oromoon abbaa Fardaati, Haaceen Siidaan isaa kana fakkata jechuun Safuudha….Siidaa isiin hojjatan kana kan Caaluu University Amboo fi Haraamaayaa hojjatanii jiru, isiin immoo akka motummatti akkamitti siidaa biicuu kana Haaceef ijaartuu…?