GRD- የሽግግሩ ተጨባጭ ሁኔታ ዳሰሳ NOV. 1, 2018

GRD- የሽግግሩ ተጨባጭ ሁኔታ ዳሰሳ NOV. 1, 2018


Shaggar Walattoota Habashaa irraa Bilisoomuu fii Daangaan Oromoo eegamuun Ferdiidha (must} Hubadhaa!!

Oromoon magaalaa Shaggar-Finfinnee keessaa Walattoota Habashaatiin arihamee, naannoo Shaggar keessaa fii alaan Walattoota Habshootaatiin weeraramtee osoo jirtuu;

Karaa Bahaa -Dhihaatii fii karaa Kaabaa-Kibbaantiin osoo OPDO-ODP gantuu fi goftoota isaanii Habashootaan buqqaa, ajjeefamaa fi saamamaa jiranuu, haqqaffeen (Maammoo qiluu) ODP fi warri garaafi dharaa, Afrikaa fi Kuush hooggannaa jedhanii xibaaru!! kkkk!!

ODPn sammuu qabaa sa? Natti hin fakkaatu waan sammuu ykn softwarii Habashaatiin dalaguuf! Yaa ODP fii walattoota Habashaa, Oromoon waan taatan isin beekaa, warra isin hin beenneef ykn hin beeyneef ofulaa (perfumed) ofqoraasaa!!!

Oromoon raasaa Oromiyaa jiraattan walgargaarsifadhaa walattootaa Habashaa kan Oromiyaa fii Oromummaa fudhachuu didee finfinnee keessaa Oromootaa, Oromummaa fi Oromiyaa irratti duulaa jiran kana Shagar keessaa qulqulleessuun ferdiidhaa hubadhaa! Yoo kana hin goone Orommotni fi Oromiyaa nagaya argachuuf hin jiraatanii hubadhaa!! Kanaaf, Shagarii fi naannoon ishii Habashumaa irraa qulqulaawuunii fi Oromummaa leellisuun barbaachisaa dha!!

Oromoon warri daangaa irra jirtan OPDOn sabaa fii sablammootaa wajjin waltahee qasoo laafisuuf akka Oromoota daangaa irra jiran ajjeesaa, buqqisaa fii lafa Oromoo saamsisaa ture ni yaadattan! Ammaas OPDOn maqaa jijjirate malee mataa hin jijjiranne! Akkumma ammaan duraa sanitti diinaa wajjin ummata Oromoo daangaa irra jiru daadarkeessaa jira!

Kanaaf yaa Oromoo daanga irra jirtan lafa teessan, qabeenyaa keessan, eenummaa fii Oromiyaa teessan waan qabdaniin weerartuu Soomaee, Afar, Benshaagul fi wkf dhukkee irraa kaasaa!! Lafti fudhatamte akka laaftutti hin deebituu hubadhaa! Tan ammaan dura saamamtees deebisuun ferdiidhaa hin irraanfatinaa!!

Murataa Biyyaa