Grand Afaan Oromoo Project (GAOP):Faaydaa jahatanii afaan Oromoo

Grand Afaan Oromoo Project (GAOP):

?? Faaydaa jahatanii afaan Oromoo kana beektuu?

– Hiikkaa googlee (Google translator) dhaaf kan oolu,
– Jalqaba Afaan Oromoo gara Ingiliziitti hiikuu, achiimmoo gara Afaanota birootti hiikuu
– Tolaan toora interneetii rratti tajaajila kenna,
– Fayyadamtoota tooraan ala (offline) jiraniif tajaajila kennuu danda’a
– Qorattoota xiin-qooqaaf odeeffannoo hedduu kenna
– Barsiisootaafi barattoota afaaniif salphatti argama
– Kuusaa jechootaa elektiroonik tahee gatii salphatti argama
– Waalta’uu dadhabuu Afaan Oromoof furmaata fiduu danda’a,
– Wal hubachuu dadhabuu loqodoota afaanicha jidduu jiru ni xiqqeessa.

Kanaafuu gara marsariitii (website) hiikkaa afaan Oromoo seenuun hojii hiika afaanichaa irratti hojjachuun dirqama hunda keenyaati. Hidhaa (link) kanaa gadii tuquun gara marsariitii seenuu dandeessan: