Gowwaa Salphisuun Jalaa Callisuu!

Gowwaa Salphisuun Jalaa Callisuu!
Jaal Daawud Ibsaa Aangoo Gadi Dhiisuu Diduun Waggoota Baay’ee Lakkoofsisee Jira.
~Mee Dhugaa Dubbachuuf Jaarsi Abaaramaan Kuni Aangoon inni Jaal Daawud irratti inaafaa Jiru Taayitaa isa Kami?
~Oromoon Yoom Bilisoomee Aangoo Argate?
Jaal Daawud Mindaa Argachaa Jiru kamiif Taayitaa Lakkisuu Dide?
~Jaal Daawud Fedhii isaatiin Bakka Sana Geggeessaa Jiraa?
~Jaal Daawud Humna Kamitti Faayyadameeti Geggeessummaa irraa Ka’uu Dide?
~ Haa Ta’uutii Waggoota Kana Hunda Maaltu Dubbachuu Si Dhorkinaan Amma Shira Nuuf Dhalaa Jirta?
~Oromoon Nama isaaf Ta’u Waggaa 4 fi Kanaa Oli Osoo hin Taane Umrii Guutuu Yoo Bakka Bu’aa Tahee Saba Tajaajile itti hin Hinaafu!
~Qarshii Dhaabaa Kan Jetteef Ammoo isa Baroota Dheeraaf Nama Hojjatu isin Seenee Maqaa Keessaniin Mana Kiraa, Geejjiba, Nyaata, Hoteelaa fi Bakka Adda Addaatti Dhangala’aa Tureef Gaabbaa Jirra.
~Jaal Daawud ibsaa Maallaqaan hin Sobamu!
Akkuma Ati Jettu Kana Osoo Qarshicha Kan Dhuunfaa isaa Godhateeyyuu Kan isa Gaafatu isiniif Bilxiginnaa Osoo hin Taane Saba Oromootu isa Gaafata!
Aarsaan Jaal Daawud Lammiif Kaffale Qarshii Sanattuu hin Tilmaamamu!
Baga Nyaate Nyaatus itti Xiqqaata!
isin Ammoo Reefu Aangoo isiniin Malu Argattan.
Aangoo Oromoo ittiin Diigdan!
Yaa Goobanoota Bara Kanaa Shirri Keessan isin irratti Baramee Jiraa hin Dhama’inaa!

HORN ARGUMENTS – A Conversation Between Professors Hassan Keynan and Ezkiel Gebissa – KELLO MEDIA


ONN: Marii Professor Badhaaassa Taddassa Waliin waye Qarshii Itiyophiaa jijjiramuussa ilaalchse Godhame.
Why it is needed to chnge currency at this time?
What is its Economic impact on country and the people and more


Nageenya Saba Oromoo waaraa fiduu fi abbaa biyyummaa Oromiyaa kabachiifachuuf #WBO tumsuun dirqama lammummaati. Qawween hangam akka mirga ofii kabachiisu yeroo ammaa kana hundi keenya arguutti jirra, Abbaan biyyummaa qawweetiin hin ijaaramne roorroo jalaa ba’uu hin danda’u, roorroof sanyii duguuggaa Oromoof Oromiyaa keessatti rawwachaa jiru xumura itti gochuuf Oromoon fuula isaa gara qabsoo hidhannootti yeroon inni deebisu amma. Qeerroof Qarreen kalleessa #WBO har’aati, Oromoon hundumtuu bilisummaa barbaada, garuu daandiin ittiin bilisummaa barbaadaa jiru galma bilisummaatiin akka nu gahu of gaafachuu qabna, hawwiin bilisummaa qawwee malee dhuftu hin jirtu, gabrummaa sirna qawweetiin nurratti ijaaramte siyaasa qawweetiin ofirraa kaasuuf guyyaatti $1 #WBOf baasi.


የተለያዩ ብሄር ተወላጆች አስተያየት፣ ከመስከረም 25 በኋላ በሀገሪቱ ህጋዊ መንግስት እንደማይኖር የተለያዩ ብሄር ተወላጆች ገለፁ። መስከረም 06/2013 ዓ/ም