Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, ganda Ali Doorootti Humnoonni Mootummaa Mana jirattotaa gubuufi Namoota nagayaa hidhuun hammaatee jira jedhame.

Manni Hidhaa Qaallittii gubachaa jira!


Ammammoo Faaruu kanatti Eebbifamaa; Fayyaa!


BB$: ODUU ( Jun 22/2020)

BBS: Wax. 22/2020.

Humni waraanaa Somaaliyaa kutaa waraanaa 27ffaa aanaalee jiddu gala Shabeelle fi Hiiraan maadheffatan ganna 1 fi 9f mindaa hin argatin mormiitti seenan.

Humni waraanaa kun gara magaalaa Moqdishoo dhaquun, daandii cufanii mindaa isaanii gaafatan. Miseensonni waraanaa kunneen ganna 1 fi baatii 9 guutuu mindaan keenya nu hin geenyee jechuun mufii jabaan daandii cufanii sochii magaalaa Moqdishoo daangessanii jiru. Daandiin guddichi naannoo Daasoor kan magaalaa Moqdishoo keessa qaxxamuruun gara Jubaa geessu kaleessa humna waaraanaa kanaan cufamee jira.

“Mirga kiyyaatu sarbame, biyya tanattin dhaladhe. Birmadummaa ishiitis eegetin jira. Ganna tokoo fi ji’a sagaliif mindaa hin arganne. Wal-keessa magaalaa keessa naannawuuf mirga qabu Garuu ar’a daandii cufuuf anis mirgan qaba. Aanga’oonni mootummaa bakkan amma jiru kanatti dhufanii rakkoo kiyya akka na odeeffatanin gaafa dha” je’e miseensi waraanaa tokko.

Miseensi waraanaa kutaa waaraanaa 27ffaa buttaa 2ffaa irraa dhufuu ibsee tokkos “ganna 1 fi ji’a 9f mindaa hin arganne” je’e. Mirga kiyyaatu dhiibame, Pirezdentiin biyyaa fi MM haqa keenya dhabne ammatti akka nuuf kennanin gaafadha. Ummata irraa Ashuura guuran waan taheef. Mindaa kiyya osoon eeggachaa jiru Pirezdentichi baniinsa paarlmaaa irratti yeroo dubbatan, waraanaf mindaan kennamee jira wanni nu irraa qaban hin jiru je’an. Kun soba nuti ganna 1 fi ji’a 9f mindaan keenya nu hin geenye” je’e miseensi waraanaa biraa tokkos.

Innis tokkos dabaluun yaada kenneen yeroo dheeraf mindaa dhabuu ibsee, “addatti wanni fokkisaan inumaa waan nyaataf nuuf kennamu illee nu irraa kutan. Yeroo koronaa vaayrasii kanatti, miseensonni waraana keenyaa 19 tahan isaanii baala mukaa nyaatuti kan du’an. Baay’ee nu gaddisiisa.Amma wanni as dhufneef rakkoo biraa uumuf osoo hin taane rakkoo keenya kana ummannii fi qaamonni haqaa hundi akka nuuf hubatan sagalee keenya dhageessifatuufi” je’e.

Dabalunis,”Nuti nama tokko irraan miidhaa hin geessifnu wanni as dhufnee daandii cufneef ganna 1 fi ji’a 9f iyyannee qaama nu dhagayu dhabne. Amma daran nutti jabaattee obsas fixanneeti kan tarkaanfii kanatti seennef. Kutaa waraanaa 27 buttaa 4 guututu as jira. Kanneen biraatis dhufaa jiru. Mootummaa yeroo dheeraf itti iyyataa turre amma bobaa isaa jala jirra waan nuun je’u eegaa jirra. Qaamonni dhimmi keenya kun ilaallatu dirqama isaanii waan hin bahiniif murtiitti dhihaatuu qabu. Dabaluunis je’a miseensi waraanaa mindaa dhabuu ibsu tokko Onkoloolessa 10/2018 irraa kaasee hanga amamtti mindaa isaanii osoo hin argatin turuu dha kan dubbatu.. Amma adda waraanaa ittisa banaa dhiifnee dhufne. Kun biyya keenyaf qaanii guddaa dha je’e. Gabaasa Dalsan TV irraa arganne.


BB$: Waxabajjii 22/2020

Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Dagam, ganda Ali Doorootti Humnoonni Mootummaa Mana jirattotaa gubuufi Namoota nagayaa hidhuun hammaatee jira jedhame.

Akka odeeffannooleen Aanichaa bahaa jiran mul’isanitti Humnoonni Mootummaa Ilma keesaantu Bosona jira jechuun Manneen jjraattotaa gubaa jiru.

Dilbata waxabajjii 21/2020 ganama bariisaa Waraanni Mootummaa Mana Obbo Suyyumee Diinoo jedhamu, Ilma keessantu Bosona seenee jiraa fidaa je’anii, Doorsisaa akka turan tu himame.

Sababuma ilma isaaniitin Haadha Manaa Suyyumee Mana hidhatti darbanii, Abbaa manaa baqachiisanii, Manatti ibidda qabsiisuu ragaan maddeenirraa arganne ni mirkaneessa.

Suyyumee Diinoo Maatii isaan kan jiraachisaa ture, Sababa Ilma keessan yoo hin fiddan tahe gatii argattan jedhuun manarraa ari’anii,
Harmee isaa tan harka isaa eeggachaa jirtu, Manaa fi Nama Sooru dhabsiisanii Kophatti hambisan.

Akka gabaasaa Maddeenitti, Waraanni Mootummaa yeroo Mana Suyyumee Diinoo Gubanitti Qabeenya manicha keessatti argamu hunda waliin gubanii jiru.

Suuraan Mana gubate duraan mul’attus Harmee Siyyumee Diinoo, tan guyyaadhaan lafti itti dhukkanooftedha.

Aanicha keessatti guyyoottan torbee kana keessa, Namoonni 40 ol Humnoota Mootummaatin hidhamuu fi, kanneen keessatti Dubartoonni 4 ol kan argaman tahuu gabaasun keenya ni yaadatama.

Oduma walfakkaatuun aanuma Daagam ganda Qundee Agamsoo iddoo addaa Goda Xalaa jedhamtutti mana jiraataa aanichaa kan ta’e obbo Shifarraa Alimaana humni addaa polisii Oromiyaatiin gubatee jiraachuu fi Manni haadha isaa Aadde Maammitu Bayyanaatis gubachuun eeruun Maddeenirraa nu dhaqqaban ni mul’isa. Kunis maqaa ilmi keessan bosona jira jedhuun kan raawwateedha je’an.

Godinaalee Lixaa fi Kibba Oromiyatti, Humnoonni Mootummaa Namoota Nagayaa ajjeesuu, Reebuu fi Manneen irratti gubuu Qabatamatti kan Mul’achaa ture yeroo tahu, yeroo ammaa Godinaalee akka Shawaattis Cehanii Miidhaa ulfaataa geessisaa jiru.


Kun dhimma jaarsa kanaa qofa hin ibsu. Ergaa bad’aa dabarsa. Gaafa garaa laafnee walii birmanne, karaa kamiinuu jijjiirama ifee mul’atu akkasii uumuu dandeenya.

Yaya Beshir

በሲዳማ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የተደረገ ውይይት

Oromia Media Network