Godina Gujii Lixaa Aanaa Daawaa Dugdaa Magaalaa Fincawaa keessatti namootni nagaan sababa Miseensa ABO tahan qofaaf hidhamanii dararamaa jiru.

Godina Gujii Lixaa Aanaa Daawaa Dugdaa Magaalaa Fincawaa keessatti namootni nagaan sababa Miseensa ABO tahan qofaaf hidhamanii dararamaa jiru.

Aadde Kuulii Adulaa namoota mana hidhaa kana keessatti dararaman keessaa tokkodha.
Aadde kuulii Adulaa yeroo ammaa reebichaa fi dararaa irra gaheen dhibee hamaaf saaxilamtee yeroo ammaa gargaarsa ykn iyya namoota mana hidhaa sana keessaa godhaniin haala suuraa irratti argitan kanaan mana yaalaa deemuun hospitaala keessatti argamti.

Namootni mana hidhaa kana keessatti hidhaman hedduun dhibeef saaxilamanii yaala dhabanii jiraachuu maatiin namootaa ni dubbatu.

Oromummaan keenya hangamuu wareegama nu kaffalchiisu sabboonummaa of irraa haqnee diina jala hin deemnu.

Dachaasaa Wiirtuu


J Dawud fi J Abdi
Jaal Abdii hidhuuf dararuun waan qabsoo boodatti deebisu isaanitti fakkaata. Hidhaafi dararri qabsaa’oota ABO tiif mudannoo dha malee waa biraa miti

Fakkeenyaaf J Daawud Ibsaa:
1. Bara Shaambuutti hidhame, guyyaa tokko haati isaa sagalee(nyaata) mana hidhaatti fidani. Daawud dargaggeessi yeroo sanaa garaa duwwaa bultii hedduu waan tureef minaan haadha isaa harkaa fudhachuuf karra mana hidhaatti gad bahe. Aayyoon isaa boo’aaa gadoodaa minnaan fiddee dhufte itti kennitee. Inni osoo haadha isaa hammattee hin dhuggatiin polisiin waan itti horiyeef minaan dhufeef fudhatee yeroon dudduubatti deebi’uu, polisiin karaa duddubaa itti dhukaaftee luka isaa rukutte. Aayyoon naasuun gaggabdee duddubatti kufte.
2. Oggaa Qeellemitti summii Dargiin nyaachifte, Naqamtetti hidhmee ture. Achitti dhiiga balqaama torban hedduu mana hidhaatti torchii ta’aa ture.
3. Yeroo Naqamtee kaasanii Maa’ikalaawiitti fidan bakka hidhaa ‘lakkoofsa 7’ jedhamu, kutaa dhiphoo namni tokko qofa keessa ijaajjuu malee ciisuun hin danda’mane keessa baatii hedduuf dararame.
4. Bakkuma kanatti mana fincaaniifi udaanii keessaatti torban hedduuf hidhame.
5. Achii booda Arat kiiloo naannoo Masaraa sana keessatti guyyaa lamaaf ‘lakkoofsa 8’ hidhamee rebame, tumame, torchita’e ta’ee.
6. Jaal Abdii jireenya isaa guutuu bosona takkiin o’inni takkin qorri isaa nama waxalu; beelaaf dheebuun nama adabuu waan keessa baheef goota dhiphuu hin sodaanne.

J Abdii kana keessa waan darbeef akkasums ammoo seenaa kana hooggana isaa irraa dhaga’aa waan qabsaa’aa tureef, hamileen isaa yomiyyuu jabaadha.

Buli EdjetaHiriira Guddicha Hawaasa Oromoo Washington Dc March 13,2020