Hasaawa ummata oromoo Godina Baalee annaa madda walaabuu

Hasaawa ummata oromoo Godina Baalee annaa madda walaabuu sabaaba liyuu poliisittiin lafa isaani irraa buqa’aani yaroo qaamni mottuuma isaan biraa dhufaan.

Maddi Wolaabuu iddoon burqaa Oromoo, Qe’een dhaloota Generaal Waaqoo guutuu yeroo ammaa kana to’annaa Abdi illee jala jirti. OPDOn garuu kira sassaabdota akkas goone, Naannoon Tigraay birrii miliyoona kudhan nuuf kenne, shirri diinaa saaxilame, ebalu alaabaa woliin qabne, yeroo ammaa kana tokkummaa qofa nu barbaachisa jechaa oduu oofti. mee dhaggeeffadhaa waan haati dhiiraa tan Madda wolaabuu irraa ari’amte tun jettu. “nuti nyaata hin feenu, uffata hin feenu, birrii hin feenu,lafa teenya feena. Madda wolaabuu somaaleen hin fudhatin” jechaa dallansuun dubbatti.


Imala Gara Madda Walaabuu
————-

Bulchiinsi Godina Arsii Lixaa magaalaa Dodolaa qeerroo, foollee fii manguddoota gurmeessee qarqaarsa lammiilee keenya sababa wayyaanee fii sababa waraana Liyyuu poolisii Abdii ileetiin buqqa’anii Aanaa Madda Walaabuu jiraniitti dhaqqabuuf imala har’a eegaleera. Yeroo amma Baalee magaalaa Delloo Mannaa gahaniiru. Hawaasni magaalaa Delloomannaa simannaan oowwaa bifa suuraa irratti argitan kanaan godhaniiruuf. Guyyaa boru nutis qeerroon magaalaa Delloo manna isaan duuka gara iddoo seenaa qabeetti Aanaa Madda Walaabutti imaluuf qophii keenya xumurree jirra. Qabsoon itti fufa.
“Godina Baalee Aanaa Dalloo Mannaatti sochiiwwan Lammiilee keenya Mana ofiitirraa Waraanni Buqqise deebisanii ijaaruu irratti tokkummaadhaan ni hojjanna kan jedhu yommuu tahu Meeshaalee deeggarsaa kanneen akka Uffata, Nyaataa fi Maallaqaa qabachuudhaan Konkolaataa 10 olii fi Motor Saaykiloota lakkoofsaan heddu ta’aniin Wal Dabaalanii Gumaata geeysanii galgala kana nagayaan deebi’aniiru.
Kana malees Rakkoowwan isaan keeysa jiran cufa irraa qoodamuudhaaf yoomillee qophii tahuu Qeerroo, Qarree, Maanguddootaa fi Hawaasni naannichatti argaman dubbatan.

Qubattoota Ilmaan Oromoo kanneen Liyyu Haayiliin Naannawa Aanaa Madda Walaabuu iddoowwan akka Qarsaa Duulaa, Boolla Gandaa, Arroojjii fi kanneen biroo irraa isaan buqqisee gama Aanaa Dalloo Mannaa Ganda Barraaq keeysa qubachaa jiran Sirna guyyoota lameen kana Qeerroo fi Maanguddoon Dalloo gargaarsaaf taasise irratti afeeramuudhaan Jiraattota Aanaa Dalloo fi Qeerroo erga galatoomfataniin booda “deeggarsi ariifachiisaan ammatti osoo nu barbaachisuu Qaamolee Mootummaa fi Bulchiinsi Aanichaa hanga ammaatti nu bira dhaabbachuu dhabuun isaa hedduu nu komachiisee jira jechuudhaan Miira Komii Miira Oow’aa dhiheeffataniiru.

Haala Daandii Konkolaataan hin jirreen amna ulfaattu itti tahullee Qeerroo fi Maanguddoonni Dalloo Mannaa garuu Ummata keenya hanga tokko dhaqqabneerre jedhu.

“Qeerroo fi Oromoonni Aanaa Dalloo Mannaa fageenya Kiilo Meetira 100 olii Geejjibaa fi Miila ofiitiin Imaltanii har’a nu dhaqqabuu keeysaniifis gammachuun nutti dhagayame guddaadha” kan jedhanis Qubattoota Oromoo kanneen yeroo ammaa Ganda Barraaq qubataniidha.

Haaluma wal fakkaatuun Oromoonni ammaan tana Ganda Barraaq Iddoo addaa *Waaqdabar* jedhamtu irratti qubatan kunneen itti aansuunis “Nuti Biyya tanaaf *Wardiyyaa* taanee Daangaa keenya Kabajsiifnee hedduun keenyaas irratti Wareegamaa kan jirru tahullee Hanga ammaatti Xiyyeeffannoo Si’ataa gama Qaamolee Bulchiinsaa irraa dhabuudhaan rakkoowwan akka Fayyaa fi Hanqina Nyaataatiif humnaa ol Saaxilamaa jiraachuun keenya Dhaba Bishaan dhugaatii fi Daandii Konkolaataatiin wajji gar- malee nu miidhee jira” jechuun erga dubbattanii booda Bulchiinsi Mootummaa Oromiyaa fi Miidiyaaleen Dhimmoota Oromoo irratti hojjatanis isaan irraanfachuu akka hin qabne dhaammataniiru.

Dhuma irrattis Haala Odeeyfannoo dhimmi keenya Hawaasa Oromoo biratti dhagayamee deeggarsi barbaachisaan akka nuuf hin godhamne Shira Hattummaadhaa Xaxuun rakkoolee gurguddoodhaaf nu Saaxilaa kan turan keeysaa Bulchaa Ganda Barraaq Obbo Yaquub akka tahe himuudhaan gaaga’ama nurra gayee fi gayaa jiru cufaa Qaamni nutti dhiyaatee nu hordofu jiraachuu qaba jechuudhaan haasawa isaanii goolabaniiru.
*Gadaan tan Bilisummaati*
*A.Dh* irraa”

1 Comment

Comments are closed.