Gimbii : WARAANAA NURRAA BAASAA-DURSA UUMMATNII NAGAYAAN bahee deebi’uuf GAAFII UUMMATAA deebisamuu qaba.

Gimbii : WARAANAA NURRAA BAASAA-DURSA UUMMATNII NAGAYAAN bahee deebi’uuf GAAFII UUMMATAA deebisamuu qaba.

Raayyaan ittisa biyyaa ajaja fudhachuun nagaa kabachiisuuf gara godinaalee lixa Oromiyaa erga bobba’ee uummanni hojii idilee eegalee jira jedhan Itti aanaan Itaamaajor shuumii Raayyaa ittisa biyyaa fi hoogganaan damee Ooppireeshinii Jeneraal Birhaanuu Juulaa.
Jeneraal Birhaanuun haala yeroo irratti miidiyaaf ibsa kennan.

Shamshadin Taha


Gimbii

DURSA UUMMATNII NAGAYAAN bahee deebi’uuf GAAFII UUMMATAA deebisamuu qaba.

WARAANAA NURRAA BAASAA..

Magaalaa Gimbii keessatti dhimma nageenyaaf jedhanii walga’ii kana dura waaman uummati hanga raayyaan ittisa biyyaa nu goolaa jiru magaalaa gadhiisee ba’utti dhimmi nageenyaa nuti mari’annu hin jiru jechuun waamicha isaanii didanii walga’ichi utuu hin geggeeffamin hafuu ni yaadatama, ammas marsaa lammaffaaf waraqaa waamichaa qopheessanii guyyaa gaafa 06/05/2011 tti namoota waamaa jiru.

Kanaaf rakkoon magaalaa keenya keessatti karaa RIB hawwaasa irra ga’aa jiru itti fufee sababa jiruuf murtii duraa sana qabannee, ejjennoo guutuun amma isaan hawwaasa dhaggeefachuu baranitti walga’ii isaanii irratti akka hin argamne dhaamsa keenya uummata magaalaa Gimbiif dabarsina.

Dhugaan keenya dhaga’amuu qaba!

IUOf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Magaalaa Naqamtee irraa Obbo Fiqiruu Nagaasaa, fi mucaa shaanqoo (solomoon) jedhamu mana hidhaa keessaa baasanii gara hin beekamnetti fuudhanii deemaa jiru. Sanqallee tahee eessa akka geessan hin barre. Manni murtii yaroo lama xalayaa barreessee seeratti akka dhiheessan ajajus poolisiin ajaja kana didee gara hin beekamnetti dabarsee jira.”

Tsegaye Ararssa


Still trigger happy army members killed a mob (sadly Children and women included) and now look how people are mobilizing. It is actually a legitimate question why the army has higher standard of operation in Tigray while it keeps massacring people elsewhere. General Birhanu Julaa alluded to a possibility of compensation to the victims. Great. I believe government should make payments to families of all thousands of Oromos massacred since 2014.

Biyya Oromiyaa


Warri Oromoo tokko tokko of-salphise afaan ormaa fayyadamaa warra akka Somaalellee akka afaan ormaa fayyadaman diirqisiisaa rakkisaa jiran. Waanti Afaani kuni dhaabile mootummaa (kan Oromiyaa dabalatee) keessatti ammas rakkoo guddaa gaara gahu ta’e jira. Paartii nun bakka bu’u dhufee warra afaan keenyatti qosu mootummaa keessaa hanga haarcaase ari’utti eegaa jirra.

So many neftegnas are in OPDO/ODP they are the one who are doing this. Neftegna Watch in Oromiyaa!


“Poliisii tiraafikii magaalaa amboo fi wajiraa gejibaa magaalaa amboof dhimii issaa dhiphinaa daandi magaalitii illaalchisee qaamaa ilaalatuf qaamaan demnee himnus ABBA kanaa Kan nun jedhu dhabanee dildilaa hulluqaa kaassee haanga hotellaa abebech matafariyaa gahutii konkkolàatonii fe’insàa gurgudaa bitaaf mirgaa yeroo dheràaf dhaabatanii konkolaatotaa kaanif ykn warra lafoo demaanif ballàa tiraafikaatif saaxilamaa jiruu waajirii gejibaa magaalitii biroon issaa maalle hojataan achi kessa kan jiru hin fakaatuu :: to’anaan kara tiraafikaa fi karaa waajiraa gejibaa magaalaa amboo godhaamu baaye baaye laafaa dhaa itti haa yaadamu jenaa nuf dabarsaa.”

~ENYUMAA IRRÀNAA AMBOO IRRAA


#Waliso_Amboo_Road (inbox)

“Kun daandii ambo waliiso dhaa erga jalqabamee wagaa 4 gutee haanga amaati wanti jalqabame hin kiri maaloo qaama illaalatuti nuf gabaasaa jehu jiratonii nanawaa sanaa daa’iman naanawaa sanaa fi jiraatonii dhibe garaa garaaf saxilamaa jiraa jechaa jiru awaari karaara ka’u nyaata bilchesinee nyaachuf dhibaa gudaa nuraan gahaa jiraa jedhu furmaani aka nuf kenamuf iddon nutti hin genyee hin jiru amboo irraa enyumaa irranaa.Nuf maxansaa maaloo.”

Tsegaye Ararssa