Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa ..

Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO)n Haala Yeroo Biyyattiin Keessa Seentee Jirtuufi Yakka Waraanaa Ummata Oromoo Irratti Gaggeeffamaa Jiru Ilaalchisuun Ibsa Gabaabaa Kenne.

(Beekan Guluma) – Sochii Warraaqsaa Biyyoolessaa Oromiyaa dhaamsuufi dura dhaabbachuuf yakka waraanaa Mootummaan abbaa irree Wyyaannee raawwachaa jiru daran hammacha jira. Mootummaan Wayyaanee sodaa guddaafi yaaddoo Sochii Warraaqsaa FXG ummatni Oromoo akka waliigalaatti ittifufinsaan gaggeessaa jiru irraa ka’uun labsii muddama (state of emergency) isaa dheereffachuun biyyattii addatti immoo Oromiyaafi Uummata Oromoo waraanaan gooluu ittifufee jira.

Abbaan irree Wayyaanee baha Afrikaa biyyattii keessatti Warraaqsaa Biyyoolessa Oromiyaa raasee isa qabee jiru tasgabbeesinee nagaa buufneerra jedhee miidiyaa dharaa of harkaa qabuun ummataa biyyattiifi hawaasa addunyaa gowwomsaa jiraatuyyuu biyyattii keessatti nageenyi akka hin jirreefi sochiin Warraaqsaa uummataa roga hundaan hudhee isa qabee kan jiru ta’uu dheerachuu labsii muddamaa (state of emergecy) irraa kan hubatamuu yoo ta’u, haala rakkisaafi kufaatii irra gahee jiraachuu kan mirkaneessuu ta’uun wal nama hingaafachiisu.

Dabalataanis, komishiiniin mirga namummaa Itoophiyaa gabaasa sobaa baasuun yakka waraanaa mootummaan wayyaanee ummata oromoofi saboota cunqurfamoo irratti raawwate dhoksuuf yaalaa jiraachuun beekamee jira. Kanumarraa ka’uudhaan Gamtaan Barattoota Oromoo (GBO) ibsa armaan gadii kennee jira.

Yakka waraanaa mootummaan Wayyaanee guutummaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiruufi addattimmoo Oromiyaa bahaafi Kibba bahaatti maqaa poolisii ‘liyuuhayilii’ Somaalee jedhuun qindeessee ummata siivilii irratti waraana banuun gocha duguuginsa sanyii (genocide) ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiruun walqabatee; balaa waraanaan ummatni keenya qe’ee irraa buqqa’aa jiraachuu, dhaabbilee barnootaa Oromiyaa keessa jiran hedduu keessatti sirni baruufi barsiisuu ugguramee jiraachuufi uummatni Oromoo mootummaa mataa isaafi wabii dhaabbatuuf dhabuurraa balaa beelaafillee saaxilamaa jiraachuun kan boqonnaa namaaf hinkennine ta’uu hubattanii ummatni Oromoo biyya keessaafi biyyoota ambaa ummata keenya cinaa akka dhaabbataniifi addunyaan biyya lafaa deeggarsaa barnootaafi hawaasummaa gootu xiyyeeffannoo kennuun uummata keenyaaf akka dirmattu nigaafanna.

1. Komishinii Mirga Namummaa Itoopiyaati kan ofiin jedhuufi Caasaa Mootummaa Wayyaanee TPLF irraa kan ijaarame ibsa Ebla 18/2017 kenneen ilmaan Oromoo kabajamuu gaaffii mirga namummaa, mirga dimookiraasii fi mirga abbaa biyyummaaf mormii waggaa tokkoo oliif gaggeessaniin hookkara jechuun, deebii tarkaanfii gara jabinaa mootummaan Wayyaanee humna waraanaa ummata siiviliitti bobbaasuun fudhateen lakkoofsa namoota wareegamanii 459tti gadi buusuufi kanneen madoo ta’an 464 jechuun gabaasa sobaa dhiyeessuu cinaatti tarkaanfii ajjeechaa lubbuu ilmaan Oromoo siivilii irratti fudhatame madaalawaadha jechuun ni yaadatama. Haata’u malee, lakkoofsi ilmaan Oromoo wareegamanii 4000 ol ta’ee utuu jiruufi kumatamni madoo ta’anii wal’aansa dhabuun rakkoo ulfaataa keessa wayita jiraniifi jumlaan mannee hidhaafi mooraa leenjii waraanaa biyyattii keessatti hidhamanii hiraarfama ulfaataa keessa utuu jiranii komishiniin kun gabaasa haqa ummataa irraa fagaate dhiyeessuun isaa aantummaa uummataa kan hinqabne, kabajamuu mirga dhala namaa kan bakka hinbuuneefi waardiyyummaafi dabballummaa mootummaa abbaa irree Wayyaaneef kan dhaabbate ta’uu nimirkaneessa. Kanaafuu, Jaarmiyaaleen Siyaasaafi Beektotni Oromoo yakka lammataa komishiiniin kun haqa ummataa awwaaluun raawwachaa jiru hubachuun gocha kana dhaabbilee mirga namummaa addunyaaf saaxiluun seeratti akka dhiyaatuufi biyyattii keessa komishinii mirga dhala namaa maqaa malee gochaan akka hinjirre gadi jabeessuun akka hubachiistan dhaammachaa, nuti Gamtaan Baratoota Oromoo ibsa kenname kana balaaleffachuun mormiin dura nidhaabbanna!!

2. Yakka waraanaa mootummaan Wayyaanee guutummaa Oromiyaa keessatti raawwataa jiruufi addattimmoo Oromiyaa bahaafi Kibba bahaatti maqaa poolisii ‘liyuuhayilii’ Somaalee jedhuun qindeessee ummata siivilii irratti waraana banuun gocha duguuginsa sanyii (genocide) ummata Oromoo irratti gaggeessaa jiruun walqabatee; balaa waraanaan ummatni keenya qe’ee irraa buqqa’aa jiraachuu, dhaabbilee barnootaa Oromiyaa keessa jiran hedduu keessatti sirni baruufi barsiisuu ugguramee jiraachuufi uummatni Oromoo mootummaa mataa isaafi wabii dhaabbatuuf dhabuurraa balaa beelaafillee saaxilamaa jiraachuun kan boqonnaa namaaf hinkennine ta’uu hubattanii ummatni Oromoo biyya keessaafi biyyoota ambaa ummata keenya cinaa akka dhaabbataniifi addunyaan biyya lafaa deeggarsa barnootaafi hawaasummaa gootu xiyyeeffannoo kennuun uummata keenyaaf akka dirmattu nigaafanna.

3. Mootummaan wayyaanee maqaa labsii muddamaa (state of ergecy) dheeressuu ykn gabaabsuun gaaffii mirgaa roga hundaan uummata keenya waliin ta’uun falmachaa jirruuf furmaata hinta’u. Abbaan irree afaan qawweetti malee nagaatti hinamanne ifatti waraana uummata Oromoo irratti erga labsee waggaa tokkoofi ji’oota hedduu lakkoofsisaa kan jiruufi yakka ajjeechaa jumlaa, hidhaafi hiraarsa ummata Oromoo irratti raawwatama jiru dura kan dhaabbannuufi gaaffiin mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo hanga deebi’utti sochii warraaqsaa gama kamiinuu kan itti fufnu ta’uu nihubachiifna.

4. Barattootni Oromoo, beektotnifi walumaagalatti ummatni Oromoo jumlaan manneen hidhaa sadarkaa garaagaraa keessatti dararamaa jiran hanga gadi lakkifamaniifi mootummaan Wayyaanee yakka waraanaa ilmaan Oromoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa gaafatan irratti raawwateef hanga ittigaafatamummaa fudhatuufi mirgi abbaa biyyummaa Oromoo deebii argatutti ummata Oromoo waliin hiriiruun Warraaqsa Sochii Fincila Xumura Gabrummaa kan ittifufnu ta’uu miseensotaafi deeggartoota keenya, akkasumas, ummata bal’aa Oromoof waamicha nidabarsina.

5. Ergamtoota diinaa kanneen diinni leenjisee bobbaase marsaalee miidiyaa hawaasaatti fayyadamanii keessattuu hawaasa Oromoo biyyoota ambaa garaagaraa keessa jiraatan gidduutti tokkummaa uummata Oromoo laaffisuu fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf yaalan irratti dammaquun akeekaafi kaayyoo farrumma diinaa kana tokkummaadhaan fashalsuu qabna. Akkasumas, ilmaan Oromoo ololli diinaa kun dhugaa isinitti fakkaatee shiraa fi daba diinni qopheesse duukaa bu’uun duula wal irratti banaa jirtan yeroon irraa of qusattanii itti gaafatama seenaa jalaa akka of baaftan dhaamsa dabarsina.

6. Jaarmiyaaleen Oromoo, qabsoo’otni haqaa, beektotni, maanguddootnifi abbootiin amantaa hundi garaagarummaa gidduu keessan jiru dhiphisuudhaan ilmaan Oromoo hunda mooraa qabsoo tokkotti akka deebi’an irratti akka hojjattan jabeessinee waamicha eenyummaa nidhiyeessina.

7. OPDOn maqaa ummata Oromootiin daldaluu malee aangoo ummata Oromoo bulchuu kan hin qabneefi akka jaarmiyaattis uummata Oromoo kan bakka hinbuune ta’uun ifaadha. Haata’u malee, yeroo akka sirna mootummaattis diigamtee jirtutti waan aangoo qabdu of fakkeessuufi akka mootummaatti of ilaaluun olola afaanfaajjii qaama quuqamaafi aantummaa ummata Oromoo qabu of taasisuun sirna TPLF umrii dheeressuufi gita bittaa alagaa uummata Oromoo irra tursuuf tattaafachaa jirtu kanarraa irraa hubachuun, ilmaan Oromoo sabboonummaafi quuqama Oromummaa qabdan bakka jirtan hundatti sochii warraaqsa gaggeeffama jirutti makamuun dirqama Oromummaa keessan akka baataniifi ittigaafatama seenaa jalaa of baastan dhaamsa nidabarsina.

8.İlmaan Oromoofi ilmaan saboota cunqurfamoo biyyattii mooraa waraana wayyaanee keessatti argamtan murna xıqqoo aangoorra jirtu jirachisuuf jettanii tarkaanfii waraanaa uummata nagaa fixaa jirtan irraa of qusachuun uummata keessan cınaa akka dhaabbattaniifi aantummaa uummataa akka qabaattaan waamicha dabarsina!!

9. Nuti Barattootni Oromoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin taanee Ebla 11 bara 2014 irraa eegaluun bifa adda ta’een kabajamuu mirga namummaa, mirgoota dimookiraasiifı addatti immoo mirgi abbaa biyyuummaa ummaata Oromoo nuuf haa kabajamuu jennee hanga ammatti itti fufinsaan sagalee keenya dhageessisaa warraaqsaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo waliin ta’uun finiinsaa jirruun sadarkaa uummata Oromoo hundaafi saboota Cunqurfamoo hirmaachiseefi mootummaan abbaa irree qawweetti amanu aangoo irraa buusuu irra geenyee kan jirruufi wareegama ulfaataa uummata keenya waliin kaffaluun biyyattiifı mooraa Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa banuun abbaa irreetti xumura gochuuf yeroo jirru kanatti ummatni hundi wal cinaa dhaabbannee FXG finiinee jiru akka ittifufnu waamicha nigoona.

10. Walumagaalatti Barattoota Oromoo gaaffii abbaa biyyummaa gaafatanii wareegamaniif, kanneen madoofi qaama hi’uu ta’aniif mootummaan wayyaanee yakka waraanaa raawwateef ittigaafatamummaa akka fudhatuufi Barattootni Oromoo manneen barnootaa sadarkaa garaagaraa irraa dhiibbaa mootummaaf barnoota isaanii irraa ugguraman akka barnootatti deebi’aniifi walumaagalatti mootummaan wayyaanee ajjeechaafi ta’ee ilmaan Oromoo hundarratti raawwateef akka itti nuuf gaafatamuuf beektotni Oromoo nu cinaa dhaabbattanii dhaabblilee mirga namoomaaf falman hunda biratti iyyattaniifi mootummoota addunyaa birati Sagaleen akka kabajamuuf dhiibbaa barbaachisu akka gootan waamicha nidhiyeesina.

Injifannoon uummata Oromoof!
Gadaan Gadaa Bilisummaati!
Unıon /GBO /OSU)!
EBLA 20/2017

 

GABAASA YUUNIBARSITII JIMMAA IRRAA

Ebla 23/2017 Bulchiinsaa Yuunibarsiitii Jimmaatti Hospitaalli Ispeeshaalaayizdii Yuunibarsiitii Jimmaa Kanfaltii ‘Duty’ (tajaajila halkaniifi sanbattanii) Hojjettoota Ogeeyyii Fayyaa Kanfaluu Dadhabuufi Qabeenyi Yuunibarsiitii Jimmaa Qarshiin Miliyoonaan Lakkaa’amu Poolisoota Dabbaalloota fi Humnoota Tikaa Wayyaaneen Saamamuun saaxilame.
===
Qabeenyi Yuunibarsiitii Jimmaa saamamaa jiraachuun ifatti baramee jira. Gidduu kana Mooraa Teeknoolojii (Kittoo Furdisaa) keessatti Pirooktarri tokko caasaan basaasaa Wayyaanee kan ta’e namni maqaan isaa Sabsibee Abbaa Giddii jedhamu garee isaa waliin osoo qabeenya Yuunibarsiitichaa saamuu qabame. Garee Saamtoota kanaa keessatti kanneen argaman Poolisotaa moorichaa 10 fi qaamota bulchiisa Yuunibarsitii Jimmaa kanneen ta’an namoota 15 waliin ta’uun saamicha guddaa gaggeessaa jiraachuu maddi odeeffannoo qabatamaa ibsee jira. Haaluma kanaan Poolisiin Inispeektar Taarikuu Dhaabaa jedhamu Itti gaafatamaa Poolisootaafi dhimma nageenyaa Yuunibarsitii Jimmaa Mooraa Kittoo Furdisaa kan ta’eefi Barattoota Oromoo hiraarsuun kan beekamu saamichaa kana keessatti gahee olaanaa qabachuun isaa ifatti saaxilamera. Pirooktarri garee basaasa Wayyaanee Sabsibee Abbaa Giddii jedhamu Saammichaa kana irratti Poolisoota Oromoon qabamee saaxilamuun wayita qoratamutti dabtara baankii isaa irratti qarshiin miliyoona 1.8 kan argame yoo ta’uufi namni kuni mana kuusaa meeshaa kan meeshaalee Yuunibarsiitichaa saamuun keessa olkaa’ee gurguratu akka banatee jirullee ifatti himamee jira. Dabtara Baankii nama tokkoo irratti qabeenyi hanganaa yommuu argamu, kan namoota isa waliin saamicha gaggeessaniis hangam akka ta’u tilmaamuun waan ulfaatu miti.

Haata’u malee, yommuu namootni kun gurmaa’anii qabeenya Yuunibarsiitichaa saamaa jiran kanatti Bulchiinsi Yuunibarsiitii kanaa Ogeeyyii Fayyaa Hospitaala Yuunibarsiitii Jimmaatii hanqina baajataa waan qabnuuf kanfaltii duty kanfaluu hindandeenyu jechuun hojjattoota gidirsaa jiraachuu maddi odeeffannoo qabatamaa heeree jira.


Injifannoon Uummata Oromoof!!