Gamtaan Afriikaa Rakkoo Biyya Itoophiyaa Keessatti Dhalate Furuuf Ibsa ABO

Gamtaan Afriikaa Rakkoo Biyya Itoophiyaa Keessatti Dhalate Furuuf Ibsa ABO Fulbaana 13-2020 Baase Irratti Hundaahuudhaan Marii Eegalan Galateeffatamuu Qabu!

Dura taa’aan gamtaa afrikaa, Pirezedaantiin Aafrikaa kibbaa Sirel Ramaakoosaa fi Pirezedaantiin Laaybeeriyaa Duraanii Elen Jonson, kan waamaman jilli jaarsummaaf finfinnee seenaniin baga nagaan dhuftan jechaa owwaannaa dhaaba keenya ABOf taasisaniif ni galateeffanna.
Lola sadaasa 24, 2013 walakkeessa haalkanii eegalee walitti bu’iinsa qaama mootummaa ofiin jedhuu fi dhaaba TPLF gidduutti tahaa jiru marii biyyoolessaatiin furuuf jilli addaa biyyoota afrikaa sadan irraa waliin handhura Oromiyaa fi magaalaa guddittii Itoophiyaa fi teessoo gamtaa afrikaa kan taate finfinnee seenan qaama dhimmi ilaalu hunda waliin akka marihatuuf jiran ibsanii jiru.
 
Murtoon kun kan darbe yaaddoo ABOn qabuu fi fulbaana 13 ibsa isaa keessatti waamicha taasise bu’uura godhatanii akka tahe eenyuufuu ifa galaadha. Haa tahuu malee mariin biyyooleessaa aangoo yeroo namaa muuduuf osoo hin taane biyya baraaruu waan xiyyaafatuuf qaamni aangoo seeraan alaa bulfachuu barbaadu biratti yaadni kun fudhatamuu dhiisuu mala. Waamicha seera qabeessa ABOn taasise kanaaf owwaatan ergama isaanii bahatchuuf raawwii lola dhaabsisuu, lolicharratti kan hirmaatan hunda mariisisuu, dhimma lolatti seenuuf sababaa taheef fala tolchuuf marii biyyoolessaatiif haala mijeessuu nageenyaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuu irratti kan xiyyaafatuudha. ABOn ibsa isaa fulbaana 13-2020 baaseen rakkoo siyaasaa walxaxaa biyyattii muudate keeyyata itti aanu kanaan ibse.
 
“Jeequmsa amma jiruu fi yaaddoo walitti bu’iinsaa fi balaa shaffisaan deemaa jirurraa, Gamtaan Afrikaa daddafiin dhimmicha jidduu seenuu fi gaafatama isaa raawwachuu qaba. Haalli Itoophiyaa keessaa kan ammaa biyyattii Afrikaa guddinaan 2ffaa taate tana diiguu qofa odoo hin taane, “Afrikaa nagaa-qabeettii fi amansiiftuu” kan hawwu Ajandaa 2063 hawwii Gamtaa Afrikaa 4 milkeessuuf gufuu guddaa tahuu cimsinee hubachiifna. Kanamalees, Finfinneen teessoo Mootummaa Itoophiyaa, magaalaa guddoo Oromiyaa fi teessoo waajjiraalee muummee Gamtaa Afrikaa tahuun ishee, nageenyi waajjiraalee Gamtichaa fi nagummaan hojjettoota isaa 2000 caalanii, dhimma nagaa fi tasgabbii-dhabiinsaa Itoophiyaa keessaa addattis Oromiyaa keessaa waliin xiyyeeffannaa keessa galuu qaba” jechuun furmaata uggummaa siyaasaa giddu gala goshate akeeke.
 
Dhibee siyaasaa Ripaablika fedraalawaa Dimokraatawaa Itoophiyaa danqee jiru ABOn yaaddoo qabu ibsee waamicha qaama dhimmi ilaaluuf taasise malee dhimma marii biyyoolessaa ofitti fudhatee kan geggeessaa jiru KFOdha. Kanaaf beektootni, hayyootaa fi roogeyyiin siyaasaa xiinxalaa fi falaasafa adda addaa kennaa jiran dhiisanii fala rakkoo fi hirmaannaa Gamtaan Afrikaa qaama sadaffaa tahee marii biyyoolessaa biyya baraaruu akka Feederaalawaa Dimokraatawaa Ripaablika Itoophiyaatti dhaabni KFO waamicha taasise hojiitti hiikuuf hunduu ogummaa qabuun bira dhaabbachuun gahee ofii gumaachuun dirqama haalli yeroo gaafatuudha.
Gadaan Gadaa Xumura Garbummaati!

Oromticha Onnee Barbadaa
Sabboonummaa in action
Namni gurbaa kana beektan please naqunamsiisaa


Save for history!
We don’t see such atrocities; our struggle is for justice and equality for all people!!
No discrimination!!