GAMTAA BARATTOOTA OROMOO: Gamtaan Barattoota Oromoo Oromiyaa

GAMTAA BARATTOOTA OROMOO: Gamtaan Barattoota Oromoo Oromiyaa hunda keessa jiran Barumsaafi Dammaqina Oromoorratti hojjetu!

Gamtaan Barattoota Oromoo erga dhaabatee waggoota hedduu lakkoofsisee jira.  Haata’u malee, yeroo gara yerootti diina alaaf keessaan hacuuccaafi inaaffaan guddaan irra jira.

Daldallii fi Kachachalli Siyaasaa Maqaa Jaarmiyaa “Gamtaa Barattoota Oromoo(GBO)n Ilmaan Oromoo biyya alaa diyaaspooraafi biyyaa keessa Oromiyaa keessas kanneen jirtaniifi kaanneen diinummaa tokkummaa barattoota Oromoo qabdan Maqaa Gamtaa barattoota Oromoo GBOn marsaalee ‘Social Media’ irratti ‘page’, ‘Facebook’, ‘website’fi kkf banachuun ololaaf marxifattanii kanneen sochootan ittigaafatama seeraafi seenaa jala galaa jiraachuu Gamtaan Barattoota Oromoo nihubachiisa. Shira diiggaafi akeeka fokkataa kanaafi farra tokkummaa barattoota Oromoo ta’uu irraa hatattaamaan akka dhaabattan GBOn akeekkachiisa cimaa dabarseera.

Akeeka fokkataafi kachachala farra tokkummaa barattoota Oromoo ta’uu irraa yeroon yoo of hindeebifne Irreen Gamtaa Barattoota Oromoo kanneen Sabboontoota fakkaachuun tokkummaa barattoota Oromootti of fakkeessuun tokkummaa barattoota Oromoo diiguuf socho’an irratti dammaquun shira isaanii waliin saaxiluun of irraa dhaabuuf gahaa ta’uu akeekkachisa. Goototni barattootni Oromoo kanneen Sabboonaa fakkachuun alabaa qabsoo bilisummaa Oromoo of dura qabuun maqaa Gamtaa Barattoota Oromoo GBOn daldaluuf marxifatanii socho’an irratti dammaquun shira diinaafi warra hawwii qofaan bololuu irraa akka of eeggattan Gamtaan Barattoota Oromoo gadi jabeessuun akeekkachiisa.

Gamtaa Barattoota Oromoo (GBO) Ebla 2/2017

Via : Beekan Erena