Galtuunii fi Gantuun Seenaa Irraa Hin Barattu: Dhaadannoo Abiyyi Ahmad Ilaalchisee Yaada Kenname

(Dr. Eshete Gemeda)
Galtuunii fi Gantuun Seenaa Irraa Hin Barattu: Dhaadannoo Abiyyi Ahmad Ilaalchisee Yaada Kenname
 
Haasawa Kolonel Abiyyi Ahmad Wollagga (Dambbii Doollo) dhaqee godhe hordofeera. Kan qalbii hin qabneef barri martuu dukkana. Jibbansa facaasuun aadaa Nafxanyoota itti-dukkanoofteeti. Namichi diinaaf meeshaa ta’uu malee seenaa hin qabne, gootota ”Sikkoo Mandoo” kan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaban tuffatee, akka ”gowwaa injifatamaati” kaayuudhaaf, dandeettis hamilees hin qabu. Abiyyi nama ofitti amanuu dhabuu irraa kan ka’e, oftuffatee maraattummaa keessa ofgalcheedha. Maqaa Oromoo haguuggatee, Oromoo dhugaa ta’uu dadhabuu bira darbee, waggoota dheeraaf qabsaa’ota saba kanaa admsee nyaatee nyaachiseera. Haasofni isaa kan jibbansa irratti hundaa’e kun, Nafxanyaa ”naamusa hin qabne” ta’uu isaati muldhisa.
 
Isin GOWWOOMSINEE isin ajjeefneerra jedhee gadi ba’ee bololuun, akka gatii guddaa isa kafalchiisu beekkamaadha. Qabxiin biraa kan haasawa kana keessti muldhatu, fira fakkaatee “Haacaaluu Hundeessaa” erga nyaateen booda, amma ammoo “Jawaar Mohammadii fi gootota Oromoo” kan isa waliin mana hidhaa keessatti gidirfamaa jiran nyaachuudhaaf dhiigaan machaa’ee raatiinsa keessa galeera. Ilmaan SIKKOO MANDOO, yeroon Kolonel Abiyyi Ahmad jala hiriiruu irraa ofqusattan amma.
Abiyyi Ahmad Wollagga dhaqee waa’ee “LEENCAA” fi Arsii ”GOWWAA” haasa’uu maaliif isa barbaachise? Akka ilaalcha kiyyaatti, haasawa kana bakka afuritti (4) qoodanii laaluun barbaachisaadha:
 
1. Tuffii Abiyyi qabsaa’otaa fi sabboontota Oromootiif qabu.
2. Olaantummaa Abashoonni (Nafxanyoonni) Oromoo irratti
argatan calaqqisiisuu.
3. Isin fakkaannee, isin gowwoomsinee (sobnee) isin cabsineerra
(nyaanneera) kan jedhu muldhisuu.
4. Waa isin injifanneef, abdii kutaa kan jedhu ergaa dabarsuu.
 
Ergaa tuffii kan Abiyyi Ahmad qabsaa’ota Oromootiif dabarse kana keessatti, wanti ilmaan Oromoo gadi fageenyaan hubatuu qaban yoo jiraate, jechoota ”sadeen” inni ittifayyadameedha: ”GOWWAA,” LEENCA,” NYAATTAMUU. ” Oduu kana akka waan nama Arsii irraa dhagayee fakkeessee haasa’uun isaa, akkuma barate “Oromoo naannoodhaan walitti buusuu barbaadeeti.” Asiratti wanti hubatamuu qabu, Kolonel Abiyyi Ahmad waan Oromoo hin ta’iniif hin galuuf malee, eenyus saba gooticha kana naannoodhaan qoodee bituu hin danda’u. Rakkoon warra Minilikii guddaan Oromoon eenyu akka ta’e hubatuu dhabuudha. THIS IS THE PROBLEM of LITTLE MINDS.

”Gowwaan Nyaattamu” Oromoo yoo ta’u, ”Leenci Nyaatu” immoo Nafxanyaadha/Abiyyi jechuudha. Akkuma Nafxanyicha ”Haile-Sellaasee” jedhamuu san, Abiyyi Ahmads “MO’A ANBASSAA” ofiin jedhuudhaan Oromoo irratti dhaadachuu barbaada. Namichi eenyummaan isaa hin beekkamne, kan ”seenaa jannummaa” hin qabne, DHIIGA ilmaan Oromoo kan ”aangotti isa fidanii” irra dhaabbatee, nuti ”LEENCA” waan taaneef, Oromoo ”GOWWAA” sobnee ajjeefnneera (nyaanneerra) jedhee gootota isa bilisoomsan irratti ololuun, Nafxanyummaa muldhisuudha. Akkuma sila tuqetti, duulli diinummaa kan Kolonel Abiyyi Ahmad gaggeessaa jiru, ”ABO” fi ”JAWAAR MOHAMMAD” qofa irrtti kan hundaa’e osoo hin ta’in, gootota Oromoo mara irratti kan xiyyeeffate akka ta’etti hubatamuu qaba.


Palais des Nations, 1211 Geneva 10 magaala Geneva Hawaasa Oromoo Switzerland hundii dhimmaa Motummaa abbaa Irrer konorel Abiy Ahmed dhitaa mirgaa hidhaamtootaa sisaayaa irraati rawwaachaa jiru ni balaleffanna jechuudhaan Biro Aministy international’s Geneva fuldaraati haalaa armaan gadin gageessaa jira.
Share godhaa sagaalee haa tannuu Qondaltoota keenyaaf
Galatomaa


Ajjeechaa Juumlaan Wallagga Bahaatti humnoota hidhatan sadiin lammiilee Oromiyaa irra gahaa jira, Namoota Miidhaan Irra Gahe Bilbilaan Dubbisnee Jirra | Kello media (Guraandhala 15,2021)


Imala Kol. Abiyyi gara Qeellem Wallaggaatti: Kol. Abiyyi ganna lamaan dura “Gara Lixa Oromiyaa yoon deeme na ajjeesu” jedhee sodaa isaa dubbachaa ture, Sambata kaleessaa (Gurr. 13, 2021) gara Magaalaa Dambii Doollootti maaliif imale; sababa/kaayyoo dhokataa akkamii of duubaa qabaachuu mala?
Kuyyuu: Uummanni Oromoo, dararaa LMKIIn isaan irratti raawwatamaa jiruuf furmaanni Qabsoo Hidhannoo ta’uu hubachuun gara WBO’tti gugachaa jiraachuu;
Fadiis: Dararaan Poolisoota Humna Addaa Oromiyaa fi Somaaleen Uummata Oromoo irratti raawwatamu hammaatee jiraachuu;
#RSWO – Gurr. 14, 2021