Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa eebbifame

Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa eebbifame

Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa bakka Abbootiin Gadaa, keessummoonnii fi jirattoonni argamanitti bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu Ganda Haadhootti eebbifameera. Sirna Gadaa keessatti Abbaan Muudaa ga’ee olaanaa qabaachuu Abbaa Muudaa Tuulamaa Abbabaa Hayiluun himaniiru. Abbaan Gadaa gara aangootti wayita dhufu Abbaa Muudaatiin gaggeeffama. Ga’een Abbaa Gadaa Abbaa Muudaatiin himama jedhan.
Galmi Abbaa Muudaa kunis, akkaataa Sirna Gadaa keessatti hiika qabuun kan ijaarrame.
Dhaloonni ammaa sirna kana kunuunsee dhaloota dhufuuf dhaalchisuu akka qabu Abbaan Muudaa Tuulamaa dhaamaniiru. Abbootiin Gadaa eebba galmaatiin booda seera ittiin bulmaataa Galma Hammataa Addunyaa Dirree Bakkootti Seera namaa, Beelladaa, Bineensaa, Malkaa, Tuulluu, Lagaa fi Uumama tumaniiru.