Gale singing mararo on the eve of her wedding !

Mararo is a gut-wrenching wail of girl’s wedding songs of farewell. I am very proud of you Gelane Gemechisa.
Galeen guyyaa jal-bultii heeruma isii mararoo hoggaa jettu. Dhugaatti ijoollen biyya faranjiitti dhalattee guddate akkanatti aadaa ofii ol-qabdu fi ittiin boontu arguun baayyee nama gammachiisa. Abdii illee namatti hora. Gaa’ila milkii haa ta’u Galee koo!