Galaanaa Gaaromsaa – Wal Agarra – New Ethiopian Oromo Music Video 2021 (Official Video )

Galaanaa Gaaromsaa – Wal Agarra – New Ethiopian Oromo Music Video 2021 (Official Video )

Leenca ta’ee dhaladheen
Kodhoolleemmoo ta’aaree
Namni bakakkaa beeku
Dibbee dhaannaan na’aaree?!
Na nyaartullee hin na’u gonka
Dhugaa irraa maaltu na dhorka
Eessatti kufe namni dhugaaf guule
Galgala hin tolu namni sobaaf duule!
~
Obsi daangaa darbu qaba
Harki bokkuu qabu boodees numa qaba
Natu si baata – situ of dadhaba!
Obsuufi dhoksuu koo dabuma seete
Ni beekti garaan koo akka na goote
Sibilaallee sibiilatu qara
Dhugaan namaa galgala gala…
Hadhaba cabsa inni karaa beeku
Haqatti hin dibu namni haqqii beeku
Sangaan usnaan iyyite qacceen
Beekaa riphaan dhaadatti dawween…
Eenyutu na’aaf bubbuttaree nyaara
Keessi hin mul’atu beeki garaan dhiiraa!
~
Maaf na nyaara na hin nyaaru kanarraa
Maalan aarasi hin aaru kanarra
Maalan boo’a hin boo’u kanarraa
Yoo jiraanne birraa wal agarra
Yoo wal taanee moonee wal agarra!
Yaa ijoollee yaa ijoollee
Kan jenne hin oolle!
Nan gala hin jedhu namni osoo hin geenye
Fala hin argatu namni faloo hin beekne!
Dhugaan qaxxisa tiratti
Akka argee hin deemtu karaadha filatti
Gaafa ol baatu tulluudhaan mul’atti
Gowwaan hosseen karra cufa
Namni kufuu hawwe teessumatti kufa
Gara – kuteessatti dukkanni ni ifa!
Gaafa dhiiraa lubbuun haa dabartu
Eessa abbaashii silas du’a hin haftu
Gaafa giitii lubbuun haa dabartu
Erga #Haacaaluu lubbuun na hin marartu!
Galaana Gaaromsaa
 

Andualem Gosa – Darbee Laalla – New Ethiopian Oromo Music Video 2021 (Official Video)