GADAAN GADAA XUMMURA GABRUMMAATI!!

GADAAN GADAA XUMMURA GABRUMMAATI!!

ODUU INJIFANNOO WBO ZOONII KIBBAA
12/03/2021, CUUNFAA LOLAA GUYYAA GUUTUU
CIBRAA ODAA ADOOLAA
 
Leencichi Bosonaa WBO’n Zoonii Kibbaa konyaa Gujii Bahaa keessa socho’uu Humni furgaatu Buttaa Gannaalee Siidaa Gurraachaaf Buttaan Gooroo Doolaa tarkaanfii laallesaa loltuu mootummaa
gabroomfataa irratti fudhachaa ooleen Injifannoo addaa galmeessee jira.
Lola marsa afur Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Adaadii keessatti fudhateen kudhanii oli ajjeessuun saddeet immoo madoon adabee jira.
 
Lola marsaa jalqaba ganama sa’aatii tokkotti Kaambii jalatti tuqamuun haxxee hidhuun battalatti nama sadii ajjeesse tokko madeesee jira. Lola marsa lammaffaa irratti immoo ganamuma san sa’aatii lamaaf walakkaa irratti Kaambiiii itti seenuun sadii battalatti ajjeessuun Afur immoo madeessee jira.
Marsaa sadaffaa irratti immoo guyyaa sa’aatii torba irratti achuma Kaambii mana Barumsaa itti seenee lama ajjeessee hedduu madoo godhee Kaambii keessaa alatti baasee jira.
 
Galgala kana immoo Waraana mootummaa gabroomfataa kaambii gadii dhiisee alatti baqatee jiru guula deemuun tokko ajjeesee lama madeessee jira. Ammas irraa deebinee isinitti himna tarkaanfiin kun kan itti fufu ta’uu isaa;
 
GADAAN GADAA XUMMURA GABRUMMAATI
INJIFANNOON UUMMATA OROMOOF!
Tokkummaa Mandii Warra Sibuu


Oduu Ammee
Sakatta’insa WBO Zoonii Lixaa yeroo dheeraa gaggeeffamaa ture Amaaraan itti gaafatamummaa isaa fudhachuuf gaafachaa turuun ni yaadatama. Kana irraa ka’uudhaan hooggansi Iizii RIB Lixa biyyaa L. General Ababaaw Taaddasaa jala galfamee jira. Jeneraalli leellisaa nafxanyaa kun yeroo gabaabaa keessatti “boolla Marroon keessa dhokate keessaan isa baasa!” jedhee dhaadataa jira. Armaan dura hooggansa operation naannoo Tigraay booda gara tikaatti naanna’ee osoo hin turiinis yaala irra akka ture ni beekama. Dhaadataniif WBO hin balleessan jennee itti himna.
WBOn haa waaru❗
Qeerroo Intelligence Group
 
 
DIINNI OROMOO ENYU?

Diinni Oromoo isa Obboleeyyan kana lachan walbiratti arguu jibbee mataan isa bowwaafatu.
….Isa Poolisii Oromiyaarra amantii dhabee,Soddootasaa jigii(guuza) yaammatee daangaa Oromiyaa cabse……….
…..Diinni Oromoo gantuu fi gad-deebituu isa jala kurkurtee qe’ee Oromoo gooltu.

 
What?????
Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Amaaraa Kunoo Akkanatti Dhimma Xiinsammuu Ummata Isaaniif Hojjataa Jiru. Alaabaa Abbootii Isaanii Deebifachuuf Hujii Cimatti Jiru! Mallattoo Gabrummaafi Gabroomfattoota Saboota Ethiopia Hunda Deebisanii Ijaaruuf Qorannoo Eegalanii Jiru!!! Mootummaan Naannoo Oromiyaa Ammoo Piroojeektii Isaanii Kana Mallaqaan Tumsaafi Jira! Jarana Salphina Keessa Jirra!!! Ijoolleen Badhaadhinaa ykn Bilxiginnaa Ammoo Filannoof Qophaayaa Jiru! Ijoolleen Oromoo 50,000 Ammoo Mana Hidhaa Keessa Jiru!!! Hmm!!! OPDO’n Alaabaa Juntaan Itti Kenne Mirmirsaa Juntaa Arrabsaa Oolti! Paradox!!! I Would like to thank Amhara regional government President for caring his people!! Naannoo Isaanii Keessatti Wanta Fedhan Hojjachuu Mirga Qabu,Heera Biyyatti Garuu Diiguun Federaalizimii Diiganii Ollaa Ta’uuf Daandii Waan Banuuf Itti Yaadamuu Qaba!!!