Gabra Gurraachaatti ajajaan poolisiifi qaamonni nageenyaa sadii rasaasaan rukutaman

Gabra Gurraachaatti ajajaan poolisiifi qaamonni nageenyaa sadii rasaasaan rukutaman

KUYYU DISTRICT COMMUNICATION

Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu magaalaa Gabra Gurraachaatti dhukaasa ajajaa dabalatee qondaaltota poolisiifi milishoota afur irratti banameen madaa’an.

Kun kan ta’e Kamisa galgala naannoo sa’aatii 2:30 waajjira poolisii fuulduratti akka ta’e Bulchaan Aanichaa Obbo Darajjee Danda’aa BBC’tti himaniiru.

Kanaanis, itti-gaafatamaan waajjira poolisii Aanaa Kuyyuu Saajiin olaanaa Addunyaa Dhaqqabaafi miseensi poolisii biroo miidhamuu qondaalli kun dubbatan.

”Irbaata nyaatanii gara mooraa poolisii seenaa turan,” kan jedhan Obbo Darajjeen yeroo kanatti ”dhukaasa karaa lamaan itti baname,” jedhan.

Qondaalli mootummaa Wallagga Lixaatti ajjeefaman
“Hogganaa poolisii, Saajin Addunyaa jedhamu miila gubbaa rukutanii, miseensa poolisii isa wajjiin ture ammoo harka kana rukutan,” jedhan.

“Kana booda, milishaa gandaa dhukaasa dhagahani birmatanis karaatti arganii namoota lama irratti dhukaasa bananii miilarra rukutani miidhaa irraan geessisani,” jechuun himan.

Ta’us, yaaliin ajjeechaa isaan irratti dhaqqabe du’aaf hin saaxilu jedhu. “Kan du’aaf saaxilu tokko hin jiru. Namni sadeen miila rukutaman tokko harka rukutame.”

Akka qondaalli kuni jedhanitti, kanneen miidhaman lamaan wal’aansa dabalataaf gara Finfinneetti yeroo ergaman, kaan lama ammoo achuma hospitaala magaalichaatti yaalamaa jiru.

Yeroo rakkoon kun kaleessa dhalate “kallattii afraniinu dhukaasni garmalee magaalaa keessatti dhagaahama ture,” jechuun haala ture ibsu Obbo Darajjeen.

Ajjeechaan kantiibaa Gullisoo hojjettoota mootummaa rifaasise

Qaamonni badii kanaan shakkaman hidhattoota yeroo ta’an humnoonni nageenyaa shakkamtoota kana faana bu’anis ‘dhaqqabachuu hin danda’amne,’ jedhan.

Haalli galgala ture amma akka tasgabbaa’e ibsuun waan raawwate “qaama seeraa wajjin taane qulqulleessaa jirra” jechuunis himaniiru.

Ajjeechaa itti fufeefi qaama shakkame
Ajjeechaan akkanaa yeroo qondaaltota mootummaas ta’e qaamolee nageenyaa irratti raawwatu kun kanjalqabaa miti. Torban darbe Wallagga Bahaafi Shawaa Lixaatti qofa qondaaltonni sadii ajjeefamanii turan.

Godina Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu kanattis kana dura komaandaroonni poolisii lama ajajaa poolisii aanichaa dabalatee ajjeefamuu bulchaan aanichaa ni dubbatu.

Dabalataanis, ji’ootuma muraasa darban milishoota ganda baadiyyaa lamaafi ijoollee isaanii lama walumaa gala namoota afur irratti ajjechaan akka raawwate himu.

Yaalii ajjeechaa Kamisagalgalaafi kaanin “qaamni shakkamu qaama hidhate socho’u,” jechuun waraana duratti ABO jala ture himatu.

Ajjeechaa qondaaltota motummaatii maaltu furmaata?
Kunneenis gandoota gammoojjii aanaan isaanii laga Mogoorin walqabatanitti akka socho’an himu.

Ajjeechaa qondaaltota irratti raawwatu dhaabsisuuf mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisun alatti gama Hooggansa Gaaddisa Oromoon hiikuuf akka yaade qondaalli mootummaa Naannoo Oromiyaa BBC’tti dubbatanii turan.

Yaalii jaarsoliifi Abbootiin Gadaa taasisaniin hidhattoonni karaa Shawaa Kaabaan jiran hidhannoo hiikkatanii hawaasatti makamanis kanneen hin galiin hafanis ni jiru.

bbcafaanoromoo