Gabaasa Sirna Eebba Fiilmii Godaannisa Godaansaa Etv Afaan Oromoo Irratti. Kunootii Daaw’adhaa.

Gabaasa Sirna Eebba Fiilmii #Godaannisa_Godaansaa #Etv Afaan Oromoo Irratti. Kunootii Daaw’adhaa.

Aadam Maammaa Maahmud


Sirraahu Malee Finfinneen Daggala Hujiin Artii fi Maamilli/Daaw’ataan/Audience Akka Laayyootti Itti Wal Hin Qunnamne. Akkuma Beekamu Artistii fi Dhaabbanni Artii Mallaqa Hujii Artii Ittiin Adeemsifatuu fi Erguma Xumure Boodas Adeemsi Dhiheessa Isaa Gaaratti Ol Tirachuun Adda Hin Jiru. Waamicha Miidiyaaf Godhamu Keessaa Tokkoof Lama Yoo Milkaaye. Finfinneetti Daaw’ataaf Karaan Ittiin Waamicha Dhiheessan Akka Nama Halkaniin Daggala Keessa Deemuuti. Galmi Itti Dhihaatu Filannoo Tokkollee Hin Qabu. Artii Faayidaa Heddu Biyyaaf Buusu Bu’aa Bayii Meeqa Booda Xumuramee Dhihaatus, Dhaabbanni Rakkoo Beekamaa Artii Irra Gama Hundaanuu Jiru Hubatee Fala Kaayu Hin Jiru. Fakkeenyaaf
Fiilmiin #Godaannisa_Godaansaa Har’a Eebbifame Kun Fiilmiilee Asiin Dura Hojjataman Kamuu Caalus, Rakkoon Daggala Keessaa Isas Hin Dhiifne.

Fiilmiin Baqattoota Biyya Ambaa Jiraniin Hojjatame Kun Yeroo Asitti Eebbaaf Socho’u Miidiyaan Akka Beeysisu Gaafatamus Tole Kan Jedhe Hin Argamne. Gurgurtaa Tikeetaa Keessatti Kan Gammachuun Bitatu Muraasa. Gaafiiwwan Ispoonsarummaa Gaafatamanis Kan Tole Jedhe Tokkollee Hin Argamne. Kanaafi Akkuma Godaannisa Godaansaa Fiilmiileen Biroos Galmi Akka Hin Hoongooyne Tikeeta Seensaa Galii Baasii Herregu Malee Tikeeta Seensaa Bilisaan Kan Raabsaniif. Ammas Taanaan Mootummaan Murtee Deeggarsa Artii Jajjabeessu Murteessu Malee Hujiin Artii Artistota Qaqqaalii Hujii Idil Addunyaa Hojjatanii, Akka Dhadhaa Ibidda Bu’uu Kisaaraa Tayee Hafuun Hin Oolu

Kan Nama Gaddisiisu Garuu, Hujiiwwan Artii Kan Rakkoo Hedduuf Furmaata Tayan Abbaa Hojjatameef Bira Bal’inaan Osoo Hin Gayin Sakaalamuu Isaaniiti. Artistichis Hujii Qaalii Itti Aanutti Hamilee Guutuun Cehuu Dhiisuu Isaati. #Godaannisni_Godaansaa Hujii Akka Isa Kaawwanitti Kufee Hafu Tayuu Akka Hin Qabne Namoonni Hedduun Yaada Kennaa Jiru. Yeroo Itti Aananitti Dhimmoota Kanaratti Mari’achuun Karaa Artistii fi Artiin Keenna Hamilamu Irratti Mari’achuun Hujitti Kan Seenamu Taya.