Gabaasa Amnesty International Llaalchise Iccitiin Mootummaa Ashaagiree Guddaan Harka Nu Seene.

Gabaasa Amnesty International Llaalchise Iccitiin Mootummaa Ashaagiree Guddaan Harka Nu Seene.


#Baatuu(#Inbox)
Kam dubbannee kam dhiifna! worra lafa saamu worra qabeenna ummataatiin ummata ofii hiisisu, sodaachiisu fi ajjeesisu caalaa diini Oromoo jiraa? This is the sample among the resource looting…Please Oromoo wake up on this shameless looters before the harsh

Oromiyaan hadha gufuuf gufata heddu keessa galtee jirti. Namni ajjeefamaa qabeeni saamamaa ,maallaqni sunis namuma keenna ittiin doorsisaa jiraachuun worra garaa hanga yoom? Gara ijoo dubbiitti yoo deebi’u misooma magaalota oromiyaaf fund n keessaaf alaa (UNDP) dabalatee xiyyeefannoon dalagamaa jiraachuun ni yaadatama. Kuni garuu misoomicha yaadame caalaa worra abbaa garaatii carraa gaarii waan uume fakkaata. Suuraan gadditi argamu kuni Magaalaa Baatuu project magarisummaa fi ijaarsa daandii magaalichaaf maallaqni miiliyoonotaan lakkawamu ramadamee ittiin hojjatame. Kuni garuu worra abbaa garaatii carraa addaa uumeeti osoo ijaarsi hin raawwanne duubaan caccabuu (crack ) tahuu eegale,kana yoo laalle Istaadiyeemii Ambootii galata galchinuu nama jechisiisa,maaf jennaan ijaarsa gara fuulduraa deemaa duubaan kan ijaarame diiggamaati gaafa agartu akkas nama jechisiisaaf.

Kan nama saalchu ummatni rakkoo tana tutuqee jennaan torbaanuma kana Nafxiginnaan damee Oromiyaa Baatuu dhuftee greener naannawa bakka crack tahetti siyaasa rakashaaf biqiltuu yeroo hin eeganne (with out moisture ) dhaabaa turte. Sunis daranuu hawwaasa dallansiisee jennaan amma ammoo kan caccabe suphuuf tapha maafiyaa ummata irratti jalqabaa jirti. Shirri,saamichii fi ajjeechaan kuni hanga yoom itti fuufa oromoo #Laftis_dhumtee_Lafeenis_cabdee jara oromiyaa qullaa dhaabuuf kutatte tana kan cadhisee laalu isaaniin tokkuma. #Down_down_irrisponsible_looters !