GAAZEXEESSITUUN TV OMN DAMEE CAIRO “FAIZA ILIYAAS”

GAAZEXEESSITUUN TV OMN DAMEE CAIRO “FAIZA ILIYAAS”waan uumame akkanatti ibsiti.

Barri isaa 2017 jalqaba galgala keessaa sa’aa 10 jechuun akka oromiyaatti sa’aa 4 akkuma yeroon hojii keenyaa gaheen waahiloota koo waliin gara waajjira keenya OMN qajeelle turtii daqiiqaa muraasaan booda eefa achi geenyen iijji keenya waan gaddisiisaa Arge sunis waajjira qabeenya ummataa kan tahe OMN cabuu isaati
hulaan waajjiraa waraqaa adiidhaan gad qabamtee jirti battalumatti moobaayila keenyan suuraa Kaasuu eegallee naafi usmaan Abdulaxiif, Badrii yuusuf Yihuun Yihun Engida taanee
wanni akkanaa kun Anaaf haaraya waan taheef hedduun gadde tahus miira Rifaatuun gara waajjiraatti akkuma ol senneen Televijiina fi Maxxansa OMN leellisaa turan fuula keenya duraa dhabne haa tahuu malee takka takkan sakatta’uutti seene kutaalee wajjirichaa
gara istiidiyoo itti dubbifnutti seenne,
akkuma hulaa alaa hulan tunis akkuma ishee alaa san caccabxee nu eeyde
battaluma ol seennee doqmantiilee, kaameeraa fi lambaalee keenya kan ibsannu baayyinni isaanii 7 gahan dhabne
yeruma san qaama dhimmi ilaalutti gabaafame kana jiddutti namoonni lama nutti ol seenan Akkuma ol seenaniin Nasiiboon mee???
nuun je’an nutis dhufutti jira jenneen
isaan keessaa tokko mana keessan kan cabse mootummaadha nuun jedhe inni kuun dabalee meeshaalee biiroo kaameeraa ,dokmantiilee fi waan dhaabbata keessan laallatu hundan isaantu fuudhe garuu Televijiiniin akka hattuun biraa hin fuuneef ana bira jira nuun jedhe
hulaan isaa waan cabaa taateef kana akka godhe nuuf hime
dabalatan immoo namoonni keessan jechuun Oromoo irraa jara lamaatu mootummaa waliin akka dhufan mirkaneeyse dabalataanis waardiyaan maaliif meeshaalee guurtan jedhee gaafannaan waardiyaas itti dabalanii akka fuudhan namni kun dubate
kanaan booda osoo nuti gaddaan liqimfamnee jirruu dubbiin kun kun Adunyaa irra facaate, battalumatti hawaasni oromoo buqqa’ee dhufe ummanii mufiin guutame kun akka tasgabaa’uuffii OMN dhaabbata seeraan galmaa’ee hojii hojjataa jiru waan taheef qabeenya isaa saamame seeraan deeffata waan taheef isin tasgabbaa’aa gara manaa deebiyaa je’amee godhame
amma dubbiin seera qabattee waan jirtuuf Dhugaan ni qalatti malee hin cittu Haqa isaa OMN dhabe kana obsaan eeguun gaariidha
qaama shiraa kana duuba jirus seerumaatu adda baasa waan taheef obsuma san akka cimsannu wal gorfanna
OMN miidiyaa ummataa ummataaf dhaabbate waan taheef shiiri kamilleen isa gadi hin buusu .
galatoomaa barreessee kan isiniif dhiheeyse Faa’izaa Iliyaas
Omn Cairo Masrii irraa

Via-Miidhaksaa Abbishuuia