Gaaffii tilmaama galii gibiraa haaraafi deebii kenname. Caffee

Gaaffii tilmaama galii gibiraa haaraafi deebii kenname. Caffee

Tax/GDP ratio fi revenue/ expenditure Oromiyaa kan gadi bu’aa ta’eef sababni guddaan gibirri laafaa ta’
uu isaa miti. Kubbaniyyaaleen gurguddaan mootummaa naannootiif kafaluu dhabuu isaaniti. Galii daldalaa Oromiyaa keessaa dhibeentaa 70% harka kubbaniyyaalee gurguddaa naannoof gibira hin galchinee jira. Nannoon galii daldalaa keessaa dhibeentaa 30 gadi irraayi gibira sassaabaa jirti. Maarree haala kana keessatti akkamiin galiin fi baasiin wal madaaluu danda’a? Furmaanni isaa daldalaa xixiqqaa irratti gibira dabaluu osoo hin taane, kubbaaniyyaaleen gurguddaan naannoof gibira akka kafalan gochuudha.

Via : Jawar Mohammed