Gaaffii of gaafachuu qabnu!!

Gaaffii of gaafachuu qabnu!!

Yeroo ammatti Oromoon Dr Abiy waliin ta’uu qaba Kan jedhu dhaamsa marsariitii fi saba himaalee hawaasummaarra gidduu kana naanna’aa Jirudha. Duula warreen siyaasaa warra Kaabaa yoo ilaallu nama jechisiisa. Oromoon “Hadaamii Ollaa Hagamsaati” boo’aa jiraata. Waan hubatamuu qabu garuu Oromoon Dr Abiy waliin haa dhabbatu Warri jettan dura Oromoon akka waliin dhaabbatu Mootummaan Dr Abiyyi fi deggertoonni isaa godhuu qabu . Kana jechuun Oromoo gara tokko deggeeru hidhaa, kaan nagaan jireessaa kaan Komaand Postiin bulchaa Oromoon sagalee tokkoon wal bira haa dhaabbatu jechuun bu’aa inni buusuu xiqqaadha.

Kanaafuu Mooraa Oromoo cimuu dhabuu fi dhibaa’ummaan mootummaa Dr Abiy harcaatota sirna nafxeenyaa akka biyyoo arrabanii lafa du’an irraa ka’an taasiseera. Kan ammoo lafa du’anitti(namummaan miti yaadaan-idea ) jechuu kooti mooraa Oromootu tokkomuu qaba . Kana raawwatuuf ammoo waantonni bu’uuraa Dr Abiyyii fi Mootummaan isaa deggeertoota isaa dabalatee Oromoo fi Jaarmiyaa Oromoo ija tokkoon ilaaluu qabu .

Dhugoomuu jijjirama siyaasaa ykn ce’umsa biyyattiifis Mootummaan kun mul’ata (road map) Ifa ta’ee tokko osoo gad kaa’amee warreen Maqaa ce’umsa kanaan ruuqa seenanii daldala mataa isaanii raawwatan silaa calaluuf salphaa dha . Kanas mootummich gochuudhaaf kutannoo qabaatuu qaba .

Oromoonis bokokuu dhiisee gabbachuu qaba . Duuchaan kiyya malee jechuurraa waa bartuu my feesisa akka sabaatti yaadaa fi adeemsa Kan koo malee kaan diina jechuun diinomsaa deemuun qaawwa tokkummaa bal’isu malee hin xiqqeessu. Waan naannoo Amaaraatti raawwatee warra raawwateetu du’e malee yaadi isaan ummata isaanii keessa kaa’an hin duune Asaaminoo baayyee dhalachuu mala Kan qalbii fi gabiin ilaalu qabna.

Yeroo ammatti waan bu’uuraa 3 night feesisa

1. Oromoon dinagdeen cimee warra kaan waliin dorgomaa ta’uu qaba. Kana gochuuf maal godhuu qabna?
2. Of ittisuu fi nagaa waaraa argatuuf humna cimaa barbaachisa – WBO Kan qabsoorra jiruu fi Kan Mootummaa bira jiruu, humna poolisii Oromiyaa waloon humna addaa nagaa Oromiyaaf gaafatamuummaa qabu ijaaruun filannoo dorgommii hin qabnedha.
3. Hojii sabqunnamtii sagalee fi Dhugaa Oromoo cimsuu- hojii miidiiyaalee mooraa Oromoo akka dantaa Oromoo fi Oromiyaa eegan taasisuu. Miidiiyaa Afaan Oromoo dubbatu bayyachuu qofaa miti dhugaa Oromoo bifa dubbatuu fi kanneen saboota biraa waliin dorgomaa ta’ee qabaachuun rakkoo Oromoo fi eenyummaa sana kanaa kanneen biroo hubachiisuun daddaqama odeessa wal dha’aan dhufu hanqisuun ni danda’ama.

Of kalaa
Osoo hin dubbisiin hubachuun hin danda’amu dubbisaa yaada kennaa ! Arrabni mallattoo doofummaati!

Raajii Guddataa